Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules del contracte de les obres de reforma i ampliació de l'antic edifici de la cooperativa agrícola per ubicar la nova biblioteca. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08195 Ajuntament de Calafell

ANUNCI SOBRE CONVOCAT?'RIA DE PROCEDIMENT OBERT.

CODI 06 -16-CNT

Per Decret d'Alcaldia núm. 2849/2016 de data 4 d'octubre de 2016 l'Ajuntament de Calafell, ha aprovat inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques particulars reguladores de la contractació de les obres de reforma i ampliació de l'antic edifici de la cooperativa agrícola per ubicar la nova biblioteca municipal de Calafell per procediment obert.

Els plecs esmentats, s'exposen al públic pel termini de 30 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació al BOP per tal que es puguin presentar reclamacions.

El termini per presentar les proposicions seran de 30 dies naturals posteriors a la publicació de l'anunci de licitació al BOP.

L'obtenció de documents i informació: www.calafell.org ?EUR"Perfil del contractant.

CALAFELL, 10 d'octubre de 2016 ?EURgueda Subirana ?EURlvarez, secretària accidental

CIE: BOPT