Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08067 Ajuntament de Cabra del Camp

EDICTE

En la sessió plenària extraordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016, es va acordar l'aprovació provisional de la modificació de la següent ordenança fiscal per l'exercici de 2016:

1.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal

Queda exposat l'acord, l'ordenança i l'expedient a la secretaria de l'Ajuntament, en dies i hores d'oficina, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal de que puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions. En cas de no presentar- se'n cap, s'entendran definitivament aprovades, procedint-se a la publicació del seu text íntegre en el BOPT.

Cabra del Camp, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, Miguel Castañon figueras

CIE: BOPT