Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça de jutge de pau titular i substitut (1+1). Termini presentació sol·licituds
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08066 Ajuntament de Cabra del Camp

EDICTE

D'acord amb el que preveuen els articles 101 i 102 de la Llei 6/85 del poder judicial i els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, cal iniciar el procediment d'elecció de Jutge/essa de Pau TITULAR i SUBSTITUT, per haver finalitzat els mandats actuals de 4 anys.

La qual cosa es fa pública, per tal de que tothom que estigui interessat en exercir els esmentats càrrecs, cal que presenti la sol·licitud acompanyada del currículum vitae, especificant l'activitat que exerceix actualment, a l'oficina de l'Ajuntament de Cabra del Camp, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació del present edicte en el BOP de Tarragona i justificar que compleix els requisits legals de ser espanyols, majors d'edat, i no estar sotmesos a cap causa d'incapacitat per l'exercici de les funcions judicials, d'acord amb el que disposa l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial 6/85.

Cabra del Camp, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, Miguel Castañon figueras

CIE: BOPT