Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal del preu públic de la prestació d'activitats esportives. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08034 Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ANUNCI D'APROVACI?" DEfiNITIVA

Atès que no s'han presentat al·legacions a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal del preu públic de la prestació d'activitats esportives dirigides, el text modificatiu de la qual es fa públic en compliment de l'article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 4.- Quantia (S'afegeix) Curs de tres dies a la setmana: 15 euros/mes.

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

La Bisbal del Penedès, 5 d'octubre de 2016 L'alcaldessa-presidenta, Agnès Ferré i Cañellas

CIE: BOPT