Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals, exercici 2017: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08216 Ajuntament de la Bisbal de Falset

A N U N C I

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 10 d'octubre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional l'acord que es transcriu tot seguit:

"ACORD D'APROVACI?" DE LA MODIfiCACI?" DE LES ORDENANCES fiSCALS 2017.

ACORD DEL PLE Aquest Ajuntament pretén modificar l'ordenança fiscal de l'Impost de Bens Immobles per l'any 2017, d'acord amb l'establert a l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El secretari interventor ha elaborat una proposta d'ordenança fiscal

El Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la Corporació

A C O R D A Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, la modificació de l'Ordenança fiscal que a continuació es relaciona: Ordenança fiscal núm 1 reguladora de l'Impost de Bens Immobles

Segon.- Fer constar expressament que s'utilitzarà íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es completarà l'annex dels models tipus amb els elements potestatius que l'Ajuntament acordi, en les següents: Nº 1.- IBI (Impost sobre Béns Immobles) Nº 2.- IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) Nº 3.- IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica) Nº 4.- ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) Nº 5.- CCEE (Contribucions Especials) Nº 6.- Taxa Utilització Domini Públic per Empreses o Entitats Explotadores de Serveis de Subministrament

Tercer.- Aquest acord provisional i el text de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles que s'hi annexen s'han d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions.

Quart.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat automàticament l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

Sotmès a votació, el Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat dels tres membres assistents el punt anterior."

La Bisbal de Falset a 10 d'octubre de 2016 L'alcalde, Sergi Masip Masip

CIE: BOPT