Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació puntual del POUM. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08059 Ajuntament de Benissanet

Anunci

En sessió plenària ordinària de data 4 d'octubre de 2016, s'ha acordat l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Benissanet, a l'illa compresa entre els carrers Joan Miró, Antoni Gaudí, Sant Jordi i carrer en projecte, i regulació d'usos industrials.

D'acord amb el que estableix l'article 85.4 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, se sotmet la present modificació a una informació pública pel termini d'un mes als efectes escaients. El document en qüestió podrà consultar-se a l'Ajuntament de Benissanet en hores d'oficina.

Benissanet, 6 d'octubre de 2016 L'alcalde, F. Xavier Arbó Cot

CIE: BOPT