Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a les empreses o comerços per a la contractació de persones desocupades del municipi, 2016. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08051 Ajuntament de l'Arboç

ANUNCI

Es fa públic que el Ple, en la sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions a les empreses o comerços per a la contractació de persones desocupades del municipi de l'Arboç, 2016.

Aquestes bases, estan exposades al públic a les oficines municipals de l'Ajuntament pel termini de VINT DIES H?EURBILS, a comptar des de l'endamà de la publicació en el BOPT, podent-se consultar a l'ajuntament, en horari d'oficina, o a la pàgina web de l'ajuntament: www.arbocenc.cat.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat reclamacions, s'entendran definitivament aprovades.

L'Arboç, 6 d'octubre de 2016 Alcalde, Joan Sans Freixas

CIE: BOPT