Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça de responsable de Serveis Socials (1). Llista provisional d'admesos i exclosos. Tribunal i data proves
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08325 Ajuntament d'Amposta

ANUNCI

El Sr. Alcalde?EUR"President de l'Ajuntament d'Amposta ha dictat el Decret número 1376/2016, de 14 d'octubre de 2016

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l'Ajuntament d'Amposta per proveir interinament un lloc de treball de Responsable de Serveis Socials adscrit al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, com a personal funcionari interí mitjançant concurs-oposició lliure, i d'una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic i normativa complementària i l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d'edictes, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d'exclusió. En tot cas, a l'objecte d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els/les aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d'exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d'admesos:

Admesos/es: DNI: 47860234V DNI: 40920311E DNI: 47627997B DNI: 40930999S DNI: 47860034R DNI: 47857162G

Exclosos/es:

Causa

d'exclusió

DNI:

45477452N

TDNI:

47820071N, PCauses d'exclusió: T: No acreditar estar en possessió d'un dels títols exigits a les bases P: No acreditar haver pagat la taxa per Drets d'Examen i Participació en Proves Selectives exigit a les Bases

SEGON. Aprovar provisionalment que tots/es els/les aspirants estan exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció, d'acord amb les Bases de selecció reguladores del procés. Aquesta llista serà exposada al tauló d'edictes, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta i al BOPT.

TERCER. Determinar que tots els aspirants participants en aquest procés de selecció, de ser inclosos finalment en la llista definitiva de candidats admesos al mateix, estaran exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d'acord amb les Bases de selecció reguladores del procés. QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la notificació del present decret

a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l'omissió

simultània de la llista d'admesos i exclosos, com de la no exempció de la realització de la prova de català. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim

CIE: BOPT

de cinc dies hàbils. Aquesta llista s'exposarà en la pàgina web i el tauló d'edictes de l'Ajuntament d'Amposta. CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents: - President/a: Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri Suplent, Sra. Maria del Mar Medall González - Vocals: 1. Titular, Sra. Lídia Jordà Morera Suplent: Sra. Montserrat Pellissa Escoda 2. Titular, Sr. Ismael Eixarch Queralt Suplent: Sra. Helena Homedes Vilàs 3. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau Suplent: Verònica Arasa Gallego 4. Titular: Sr. Jaume Rosselló Prats Suplent: Sra. Isabel Villalbí Forcadell - Secretari/a Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció

SISÈ. Els membres del Tribunal i l'aspirant deurà de procedir a abstenir-se d'actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. fixar que el dia de la realització del test psicotècnic( 3.1.1. de les Bases Específiques ) serà el dia 7 de novembre de 2016 a les 9:00 hores, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ubicada al carrer Castell, número 13-15 d'Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s'hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. fixar el dia 11 de novembre de 2016 per la realització de la prova de coneixements teòrics i de coneixements teòrico-pràctics ( 3.1.3 i 3.1.4 de les Bases Específiques), a les 8:30 hores a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ubicada al carrer Castell, número 13-15 d'Amposta. Els candidats que vulguin continuar participant en aquest procés selectiu hauran de realitzar aquestes dues proves i hauran de presentar-se amb el DNI per poder realitzar- les.

NOVÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d'Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d'un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d'edictes de l'Ajuntament d'Amposta.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Amposta, a 14 d'octubre de 2016 L'alcalde,

Adam

Tomàs

i

Roiget

CIE: BOPT