Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'urbanització de part de l'entorn de l'antic escorxador - oficina de turisme. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08264 Ajuntament d'Amposta

ANUNCI

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 14 de setembre de 2016, el projecte bàsic i d'execució de l'obra "Urbanització de part de l'entorn de l'antic escorxador - oficina de turisme", redactat pels Serveis tècnics municipals amb un pressupost d'execució per contracta de 74.101,71 EUR.

S'exposa al públic el projecte aprovat per un termini de trenta dies als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o suggeriments.

Cas que el termini abans esmentat no es formuli cap reclamació o suggeriment, el projecte s'entendrà definitivament aprovat, per disposar-ho així l'acord d'aprovació inicial.

Amposta, 13 d'octubre de 2016 L'ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget

CIE: BOPT