Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals, exercici 2017: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08217 Ajuntament de l'Aleixar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de l'Aleixar, en sessió extraordinària duta a terme el dia 10/10/2016, ha aprovat provisionalment les modificacions de les següents ordenances per l'exercici 2017 següents:

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

- Taxa per llicències o la comprovació d'activitat comunicades en matèria d'urbanisme. - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través

del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

- Taxa servei d'escombraries - Taxa pel subministrament d'aigua

També s'ha acordat derogar les ordenances reguladores de:

- Taxa per llicències urbanístiques - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. - Ordenança municipal per a la regulació de l'ús de mitjans electrònics

En l'acord s'ha fet constar expressament que s'utilitzarà íntegrament el text articulat per la Diputació de Tarragona i publicat en el BOP núm. 183, de 26/09/2016 havent fet ús la corporació de la capacitat normativa atorgada per la Llei que li permet completar els annex als models tipus que figuren en cadascuna de les OOFF relacionades.

S'exposa al públic l'acord d'aprovació provisional durant un termini de 30 dies hàbils en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al BOPT, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació del present anunci al BOPT, amb el benentès que en cas de no produir-se al·legacions ni suggeriments a l'acord provisional, el mateix esdevindrà definitiu i s'exposaran al BOP els annexos dels models tipus de les ordenances que contenen tots els elements necessaris per a la determinació de l'obligació tributària i altres elements d'ordenació potestativa dels impostos que es regulen en dites OOFF.

L'Aleixar, 11 d'octubre de 2016 L'alcalde, Antoni Abelló i Grau

CIE: BOPT