Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Estatuts i bases per a la constitució de la Junta de Compensació. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08061 Ajuntament d'Alcanar

ANUNCI

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 29/09/2016, va aprovar inicialment els estatuts i les bases per a la constitució de la Junta de Compensació, amb l'objecte de la gestió i execució de la Unitat d'Actuació "Illa delimitada per la Ronda de Circumval·lació, Av. Catalunya i C/ Verge de Montserrat", d'Alcanar.

Se sotmeten a informació pública llurs estatuts i bases per a la constitució de la Junta de Compensació pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L'ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller Alcanar, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT