Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei de manteniment de la instal·lació de climatització. Procediment obert ordinari. Exp. 2016010063
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08274 Diputació de Tarragona BASE - Gestió d'Ingressos - Contractació

EDICTE

El president de BASE - Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en data 5 d'octubre de 2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte de serveis de manteniment de la instal·lació de climatització en les oficines de BASE - Gestió d'Ingressos.

ANUNCI (2016/29 -mjb) de BASE - Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, sobre la licitació del contracte de serveis de manteniment del serveis de manteniment de la instal·lació de climatització en les oficines de BASE - Gestió d'Ingressos

1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: BASE - Gestió d'Ingressos b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Contractació 2) Domicili: Carrer Pere Martell, 2 3) Localitat i codi postal: Tarragona 43001 4) Telèfon: 977 253 402 5) Fax: 977 258 461 6) Correu electrònic: contractacio@base.altanet.org 7)

Adreça d'Internet del perfi

l del contractant: https://empleat.base.cat/web/ca/empleats/SobreBASE/

PerfilContractant/PerfilContractant.html

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 27/10/2016

d) Número d'expedient 2016 01 0063

2. Objecte del Contracte: a) Tipus: Serveis. b) Descripció: Serveis de manteniment de la instal·lació de climatització en les oficines de BASE-Gestió d'Ingressos. c) Divisió per lots: si. d) Lloc execució dels serveis: Tarragona e) Termini d'execució: 24 mesos + 12 mesos f) Admissió de pròrroga: Sí g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): - h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas):- i) CPV (Referència de Nomenclatura): 50730000

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Subhasta electrònica: - d) Criteris d'adjudicació, en el seu cas: amb un criteri d'adjudicació.

4. Valor estimat del contracte: 63.943,50 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

Import total licitació: 51.581,09,00 EUR

Lot 1: 12.572,00 euros, IVA exclòs Lot 2: 18.076,00 euros, IVA exclòs Lot 3: 11.981,00 euros, IVA exclòs

CIE: BOPT

Import net 42.629,00 EUR IVA 21% 8.952,09,00 EUR 6. Garanties exigides. Provisional: No és necessària. Definitiva: 5% preu adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista: a) Classificació, en el seu cas: No és necessària b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas: Determinat als plecs. c) Altres requisits específics: Especificats als plecs. d) Contractes reservats: 8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 03/11/2016 b) Modalitat de presentació: Paper. c) Lloc de presentació.

1. Dependència: Contractació 2. Domicili: Carrer Pere Martell, 2 3. Localitat i codi postal: Tarragona 43001 4. Adreça electrònica: contractacio@base.altanet.org

d) Número previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit):- e) Admissió de variants: No procedeix. f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos

9. Obertura d'Ofertes: a) Descripció: Sobre B ?EUR" Criteris quantificables per fórmula. Adreça: Sala Emili Morera del Palau de la Diputació de Tarragona, al carrer Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003 Data i hora: 11/11/2016 a les 10:15 h

10. Despeses de Publicitat. Import màxim 1.000 EUR

11. Data de tramesa de l'anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea»: 12. Altres Informacions

Tarragona a 10 d'octubre de 2016 El secretari, p.d., Manel Jardí Boquera

CIE: BOPT