Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de serveis de manteniment del gestor de base de dades Oracle Enterprise Edition i els servidors Oracle, en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció. Procediment obert ordinari. Exp. 2016010060
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08273 Diputació de Tarragona BASE - Gestió d'Ingressos - Contractació

EDICTE

El president de BASE - Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en data 5 d'octubre de 2016, va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir el contracte de servei de manteniment del gestor de base de dades Oracle Enterprise Edition i els servidors Oracle, en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció per a BASE-Gestió d'Ingressos.

ANUNCI (2016/30 -mjb)

de BASE - Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, sobre la licitació del contracte de serveis de manteniment del gestor de base de dades Oracle Enterprise Edition i els servidors Oracle, en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció per a BASE - Gestió d'Ingressos

1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: BASE - Gestió d'Ingressos b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Contractació 2) Domicili: Carrer Pere Martell, 2 3) Localitat i codi postal: Tarragona 43001 4) Telèfon: 977 253 402 5) Fax: 977 258 461 6) Correu electrònic: contractacio@base.altanet.org 7) Adreça d'Internet del perfi

l del contractant: https://empleat.base.cat/web/ca/empleats/SobreBASE/

PerfilContractant/PerfilContractant.html

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 27/10/2016

d) Número d'expedient 2016 01 0060

2. Objecte del Contracte: a) Tipus: Serveis. b) Descripció: Serveis de manteniment del gestor de base de dades Oracle Enterprise Edition i els servidors Oracle,

en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció per a BASE-Gestió d'Ingressos.

c) Divisió per lots: no. d) Lloc execució dels serveis: Tarragona e) Termini d'execució: 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017. f) Admissió de pròrroga: No g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): - h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas):- i) CPV (Referència de Nomenclatura): 50312610-4

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Subhasta electrònica: - d) Criteris d'adjudicació, en el seu cas: amb un criteri d'adjudicació.

4. Valor estimat del contracte: 66.000,00 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació: Import de licitació: 79.860,00 EUR

CIE: BOPT

Import net 66.000,00 EUR IVA 21% 13.860,00 EUR 6.Garanties exigides. Provisional: No és necessària. Definitiva: 5% preu adjudicació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista: a) Classificació, en el seu cas: No és necessària b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas: Determinat als plecs. c) Altres requisits específics: Especificats als plecs. d) Contractes reservats: 8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 03/11/2016 b) Modalitat de presentació: Paper. c) Lloc de presentació.

1. Dependència: Contractació 2. Domicili: Carrer Pere Martell, 2 3. Localitat i codi postal: Tarragona 43001 4. Adreça electrònica: contractacio@base.altanet.org

d) Número previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit):- e) Admissió de variants: No procedeix. f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos

9. Obertura d'Ofertes: a) Descripció: Sobre B ?EUR" Criteris quantificables per fórmula. Adreça: Sala Emili Morera del Palau de la Diputació de Tarragona, al carrer Passeig Sant Antoni, 100 de

Tarragona.

Localitat i codi postal: Tarragona, 43003 Data i hora: 11/11/2016 a les 10:00 h

10. Despeses de Publicitat. Import màxim 1.000 EUR

11. Data de tramesa de l'anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea»: 12. Altres Informacions

Tarragona a 10 d'octubre de 2016 El secretari, p.d., Manel Jardí Boquera

CIE: BOPT