Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament d'obsequis de Nadal 2016 per al personal de la Diputació de Tarragona. Procediment obert ordinari. Exp. 800433008-2016-0008223
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08265 Diputació de Tarragona ?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre licitació d'un subministrament.

Exp. 800433008-2016-0008223

Per Decret de Presidència, núm. 2016-002875, del dia 11 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el subministrament d'obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2016. Així mateix, va acordar la iniciació del procediment d'adjudicació. Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora a) Diputació de Tarragona. b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions. c) Obtenció de documentació:

1. Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions. 2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta. 3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003. 4. Telèfons: 977296640 ?EUR" 977296645 ?EUR" 977296624. 5. Fax: 977296668. 6. Direcció d'internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat 7. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat 8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dia 3 de novembre de 2016.

d) Número de l'expedient: 800433008-2016-0008223.

2. Objecte del contracte a) Tipus: Subministrament. b) Descripció de l'objecte: Subministrament d'obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb motiu de

les festes de Nadal 2016.

c) Divisió per lots i núm.: No. d) Lloc d'execució: Província Tarragona. e) Termini d'execució: Màxim el 12 de desembre de 2016. f) Admissió de pròrroga: No. g) CPV: 15890000-3.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació a) Tramitació: Ordinària. b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris. c) Criteris d'adjudicació: Els que s'estableixen en l'apartat m) de l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.

4. Valor estimat del contracte 49.812,00 euros.

5. Pressupost base de licitació a) Import net: 49.812,00 euros. Import total: 60.272,52 euros.

6. Garanties exigides 1. Provisional: No es preveu per aquest contracte.

2. Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA).

7. Requisits específics del contractista a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional o tècnica: El que s'estableix en l'apartat c) de

l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.

CIE: BOPT

b) Altres requisits específics: No. 8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació a) Data i hora límit de presentació: Dia 3 de novembre de 2016, a les 14.00 hores b) Documentació: S'indica en la clàusula 12a del Plec de Clàusules Administratives Particulars. c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de

Tarragona, Terres de l'Ebre (Palau Climent).

2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta, 43003, Tarragona. 3. Domicili Terres de l'Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.

d) Admissió de variants: Si.

9. Obertura de les ofertes a) Entitat: Diputació de Tarragona b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100. c) Localitat: 43003, Tarragona. d) Data i hora: 9 de novembre de 2016, a les 13.00 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l'anunci L'import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà aproximadament de 200,00 EUR.

Tarragona, 11 d'octubre de 2016 La secretària general, Pilar Sánchez Peña

CIE: BOPT