Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08158 Ajuntament de Vilallonga del Camp

ANUNCI

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de data 6 d'octubre de 2016, va aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:

Ordenança fiscal número 1 Reguladora de l'Impost sobre béns immobles. Ordenança fiscal número 2 Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Ordenança fiscal número 3 Reguladora de l'Impost Activitats Econòmiques. Ordenança fiscal número 4 Reguladora de l'Impost sobre Construccions i Obres. Ordenança fiscal número 5 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Per tal de donar compliment a la normativa reguladora de les hisendes local, l'acord d'aprovació provisional i el text de les ordenances es troben exposats al tauler d'anuncis de la Corporació perquè, en el termini de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, els interessats puguin presentar, si s'escau, les corresponents reclamacions i/o al·legacions.

Si transcorregut l'esmentat termini no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou acord.

Vilallonga del Camp, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Ignasi Valera Cabré

CIE: BOPT