Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions de 04.10.2016. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07969 Ajuntament de Vilallonga del Camp

EDICTE

En aquest Ajuntament de Vilallonga del Camp s'estan tramitant diversos expedients relacionat amb el Padró d'Habitants, uns per tal de comprovar la residencia en aquest municipi dels estrangers que no estan obligats a renovar la seva inscripció patronal, d'acord amb el que estableixen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Resolució de 26 de maig de 2005, de la Sub-secretaria del Ministeri de la Presidència, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; altres per renovar inscripcions padronals corresponents a les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent i altres a petició de particulars per estar empadronats en el seu domicili persones que no hi viuen, tan de nacionalitat espanyola com estrengeres.

Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut practicar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.

Inicials dels cognoms i nom, i darrers núms. del DNI/NIE/ Passaport:

B.H.C - 004W Y.Y. ?EUR" 567H Y.D. ?EUR" 513X G.M.S. ?EUR" 348M M.C.J.A. ?EUR" 194Q M.G.J.L. ?EUR" 471C C.G.M. ?EUR" 775N C.C ?EUR" 415L S.S. ?EUR" 023B I.B.D. - 292G O.A. - 428F P.G.D. ?EUR" 099Z P.M.A. ?EUR" 402S T.D. ?EUR" 941M B.L. ?EUR" 198J K.Y. ?EUR" 023M E.D.E ?EUR" 403H

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les persones relacionades perquè procedeixin a la renovació i/o confirmació de la inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la efectiva mitjançant la presentació en l'Ajuntament del document de renovació.

En cas de que en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOPT, no es presentin a l'Ajuntament de Vilallonga del camp per tal de confirmar la seva voluntat de residir en aquesta població, es seguirà l'expedient que culminarà en donar-los de baixa del Padró d'Habitants per inscripció indeguda.

Vilallonga del Camp, 4 d'octubre de 2016 Ignasi Valera Cabré, alcalde

CIE: BOPT