Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla d'igualtat. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07966 Ajuntament de Vilallonga del Camp

ANUNCI:

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilallonga del Camp.

D'acord amb la vigent normativa de règim local, es posa a informació pública, durant el termini de trenta dies, a fi efecte que tothom que hi estigui interessat pugui consultar l'expedient i, si ho considera adient, pugui presentar les al·legacions o suggeriments al respecte.

Cas de no presentar-se cap reclamació durant l'exposició pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap més acord.

Vilallonga del Camp, 30 de setembre de 2016 L'alcalde, Ignasi Valera Cabré

CIE: BOPT