Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de les tarifes per a la prestació de serveis esportius Tortosasport S.L. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07985 Ajuntament de Tortosa

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en sessió del dia 3 d'octubre de 2016, ha aprovat definitivament la modificació de les tarifes per la prestació de serveis esportius de Tortosasport S.L. i la seva normativa d'aplicació, d'acord amb el següent detall:

"Tarifes per la prestació de serveis per la societat mercantil de capital integrament municipal Tortosasport, SL.

Epígraf 1:

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

Entrades Piscina

EUR / dia

1.1

Entrada Puntual Piscina

Adult

3,59

Infantil fins 14 anys

2,57

Gent Gran + 65 anys

2,57

Plus (inclou entrada al gimnàs i piscina)

6,15

Epígraf 2:

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

Abonamentspiscines i gimnàs

EUR/mes

EUR/trimestre

EUR/any

2.1

Abonats, servei Bàsic

Adult

28,71

81,82

320,40

Infantil fins 14 anys

18,45

52,58

205,90

Gent Gran + 65 anys

10,25

29,21

114,39

2.2

Abonats, servei Plata

Adult

42,58

121,35

475,19

Infantil fins 14 anys

38,09

108,56

425,08

Gent Gran + 65 anys

20,17

57,48

225,10

2.3

Abonats, servei Or

Adult

51,53

146,86

575,07

Infantil fins 14 anys

47,06

134,12

525,19

Gent Gran + 65 anys

25,77

73,44

287,59

2.4

Abonats, servei Plus

Adult

64,98

185,19

725,18

Infantil fins 14 anys

58,26

166,04

650,18

Gent Gran + 65 anys

35,85

102,17

400,09

2.5

Quotes manteniment

Adult

6,15

(període màxim 6 mesos)

Infantil fins 14 anys

6,15

Gent Gran + 65 anys

6,15

2.6

Inscripció curs

A partir segona matrícula

30,76

Epígraf 3

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

EUR/mes

3.1

Cursets de natació

1 dia setmanal

22,41

2 dies setmanals

35,85

3 dies setmanals

47,06

5 dies setmanals

58,26

Gent Gran + 65 anys (2 dies)

15,68

CIE: BOPT Epígraf 4

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

EUR/mes

4.1

Activitats dirigides ?EUR" Serveis esportius (Pilates, Abonats

11,20

spinning, ioga o similars ...)

No abonats

33,61

4.2

Servei fisioteràpia

Abonats

16,81

No abonats

56,02

4.3

Escoles Esportives

Menuts, Rítmica, Judo.....

20,17

Epígraf 5

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

EUR/setm.

EUR/quinzena

EUR/mes

EUR/temporada

5.1

Campus d'Estiu

Usuari

42,02

67,23

117,64

5.2

Cursets Natació Estiu Adults

28,84

45,44

82,40

Infantil fins 14 anys

24,71

37,09

65,63

Epígraf 6

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preu s (iva inclòs)

EUR/mes

EUR/curs

6.1

Educació Física Escolar

Centres educatius

10,68

6.2

Cursos Monogràfics Esportius

Inscripció lliure

28,01

6.3

Gimnàstica manteniment als barris i les Adults

17,82

pedanies

Gent Gran + 65 anys (2 dies)

7,14

Gent Gran + 65 anys (3 dies)

11,20

Epígraf 7

TIPUS DE SERVEI

Categoria

Preus (iva inclòs)

EUR/hora

7.1

Ús esportiu i lúdic d'instal·lacions

Pista poliesportiva

24,20

Camp de futbol

24,20

Carrer de nedo de piscina

42,35

Pista d'atletisme

24,20

Velòdrom

24,20

Epígraf 8

ALTRES

Categoria

Preus (iva inclòs)

EUR/temporada

8.1

Assegurança obligatòria esportiva

Quota anual

12

Descomptes.

Tipus

Descompte Beneficiaris

Condicions o Acreditació

1 Abonament

25%

Grups d'un mínim de 3 persones que Sols aplicable en serveis bàsic,

familiar

formin part de la mateixa unitat familiar: plata, or i plus. Cal acreditar la pares, fills...

relació familiar mitjançant llibre de família o document assimilat

2 Persones en

50%

Menors d'edat amb els dos pares en Cal acreditar la situació

atur

situació d'atur o persones aturades documentalment mitjançant full de que disposen d'acreditació del SOC o subsidi d'atur del SOC o assimilat

CIE: BOPT

assimilat Tipus

Descompte Beneficiaris

Condicions o Acreditació

3 Carnet Jove

10%

Persones joves que disposen del carnet Cal acreditar la situació Jove atorgat per l'Agència Catalana de la documentalment aportant el carnet Joventut o assimilats.

jove o assimilat.

4 Família

10%

Persones que disposen del carnet de Cal acreditar la situació

nombrosa

família nombrosa atorgat per la Direcció documentalment aportant el carnet General de Famílies de GENCAT o de família nombrosa o assimilats. assimilats.

5 Persones

20%

Persones amb discapacitat que disposen Cal acreditar la situació

discapacitades

del reconeixement de la seva situació per documentalment aportant la tarja part de la Direcció General de Protecció acreditativa de la discapacitat o Social o assimilats

assimilat

6 Per matrícula

10%

Qualsevol persona inscrita en el productes Aplicable sols en campanyes que

anticipada

bonificat

estigui establert el descompte

Observacions 1.- Els descomptes anteriors en cap cas seran acumulables 2.- En el cas de tenir dret a més d'un descompte, sempre s'aplicarà el que resulti més beneficiós per a l'usuari 3.- Els descomptes anteriors no seran aplicables en els epígrafs 1.1 ?EUR" 2.5 ?EUR" 2.6 ?EUR" 6.1 ?EUR" 6.3 ?EUR" 7.1 ?EUR" 8.1.

Normes d'aplicació.

1.- Els imports de les quotes dels abonaments es podran efectuar mensualment, trimestralment i/o anualment, en funció del temps objecte de prestació. 2.- Si l'interessat, en fer-se abonat, ho decideix fer en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes, se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la qual s'aculli. En aquest cas l'abonat podrà fer ús de les instal·lacions, a partir d'aquest moment, mitjançant la presentació del rebut que se li donarà i el seu DNI. 3.- Si s'inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació l'abonat no podrà fer ús de les instal·lacions fins l'esmentada data. 4.- Únicament es podran realitzar devolucions de les inscripcions efectuades per als cursets aquàtics, cursets físics, estades esportives, sempre i quan s'hagi iniciat l'activitat. 5.- Excepcionalment, en aquells casos en que una persona ja inscrita en alguna activitat presenti, dintre dels terminis establerts, un informe mèdic que demostri que no la pot realitzar, tindrà dret a sol·licitar la devolució de la inscripció, en el cas de que la seva impossibilitat sigui permanent, o bé, si es provisional, a obtenir reserva per a la mateixa activitat, però en un altre període. 6.- Els terminis vàlids per efectuar aquesta presentació seran: Cursets d'hivern: 1er. mes Cursets d'estiu: 4 primers dies Estades Esportives: 2 primers dies 7.- Per cursets de natació i físics d'hivern un cop començat els cursos s'acceptaran noves inscripcions sempre i quan quedin places vacants. 8.- Si l'interessat, en apuntar-se al curs, ho decideix fer en el transcurs dels primers 25 dies de qualsevol mes del trimestre en curs, se li considerarà aquest íntegre a efecte de pagament. En aquest cas, l'esportista podrà començar el curs. 9.- Si s'inscriu després del dia 25, el pagament de la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació l'esportista no podrà començar el curs fins l'esmentada data. 10.- Per cursets de natació d'estiu i estades esportives d'estiu, un cop començats i sempre i quan quedin places vacants, s'acceptaran noves inscripcions durant els 8 primers dies, abonant la quota íntegra. 11.- La matrícula o quota d'inscripció d'abonats serà gratuïta el primer cop que s'inscrigui, però en cas de donar-se

de baixa i posteriorment voler donar-se novament d'alta, s'haurà de fer efectiva la matrícula o quota d'inscripció

establerta. 12.- En el cas de baixa mèdica, embaràs, trasllat temporal de feina, i amb el justificant pertinent es tindrà dret a sol·licitar la quota de manteniment, tenint en compte que no es podran utilitzar les instal·lacions. Aquesta quota es

CIE: BOPT

podrà mantenir durant un període màxim de sis mesos. 13.- El pagament dels serveis no periòdics es realitzarà amb caràcter previ al seu inici." Contra l'objecte d'aquest anunci es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació, sense perjudici que es pugui formular qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

L'alcalde, Ferran Bel i Accensi Tortosa (Terres de l'Ebre), 4 d'octubre de 2016

CIE: BOPT