Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya sol·licita llicència municipal per a la implantació del Palau d'Esports per als Jocs Mediterranis 2017 ubicat al c/ Riu Siurana, zona esportiva de Camp Clar. Exp. 596/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07962 Ajuntament de Tarragona Departament d'Obertura d'Establiments

Assumpte: Informació Pública activitats d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de caràcter ordinari

ANUNCI D'INFORMACI?" PÚBLICA

Exp.: 596/16

Sol·licitada per part del CONSELL CATAL?EUR DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel Sr. Mariano Bordas Mon, llicència municipal per a la implantació del Palau d'Esports per als Jocs Mediterranis 2017, ubicat al c/Riu Siurana, Zona Esportiva de Camp Clar, d'aquesta ciutat, es sotmet a informació pública la sol·licitud i documentació que l'acompanya per un termini de VINT (20) DIES, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest Anunci, al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò que disposa l'art. 22 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Els interessats poden consultar aquesta documentació a les dependències de l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), ubicada a la Rambla Nova, núm. 59, d'aquesta ciutat i a la pàgina web https://seu.tarragona.cat i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Tarragona, 30 de setembre de 2016 El secretari general, Joan Anton Font Monclús

CIE: BOPT