Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació puntual del POUM referent a la limitació i regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis, MP-97. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08213 Ajuntament de Salou Serveis Administratius Territorials

Edicte de data 6 d'octubre de 2016, sobre informació pública d'una modificació puntual del POUM de Salou.

El Ple de l'Ajuntament de Salou en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment la proposta de "modificació puntual del POUM referent a la limitació i regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis al municipi de Salou. (MP-97). Salou", elaborada pels Serveis Administratius Territorials, en data setembre de 2016.

L'esmentada modificació puntual i l'acord se sotmeten a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des del dia següent en que aparegui la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència la última d'aquestes publicacions, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. La documentació administrativa podrà examinar-se, dins l'horari d'atenció al públic (dies feiners de 9,00.-h a 14,00.-h) a la Casa Consistorial al pg, 30 d'Octubre, 4, 3a. Planta (Serveis Administratius Territorials), al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la web municipal www.salou.cat

Salou, 6 d'octubre de 2016 L'alcalde, Pere Granados Carrillo

CIE: BOPT