Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança de convivència ciutadana. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07984 Ajuntament del Rourell

ANUNCI

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 26 de setembre de 2016, va adoptar, per unanimitat amb caràcter provisional l'acord que es transcriu tot seguit:

"1r. Aprovar inicialment l'Ordenança de Convivència Ciutadana 2n. Aquest acord d'aprovació inicial s'ha de fer públic mitjançant edicte que s'ha de fixar en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al BOP, al DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. 3r. Quan no s'hagin presentat reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà d'aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s'han de publicar al tauler d'anuncis de la corporació, al BOP. També s'ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el text íntegre. 4t. Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. "

El Rourell, 29 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Carme Basora Ventura

CIE: BOPT