Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general de l'exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07982 Ajuntament del Rourell

EDICTE D'EXPOSICI?" PÚBLICA

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament del Rourell corresponent a l'exercici 2015, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

El Rourell, 28 de setembre de 2016 Carme Basora Ventura, alcaldessa del Rourell

CIE: BOPT