Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07981 Ajuntament del Rourell

ANUNCI

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 26 de setembre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional l'acord que es transcriu tot seguit:

"Aquest Ajuntament pretén aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram, d'acord amb l'establert a l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. El secretari interventor ha elaborat una proposta d'ordenances fiscals i els corresponents estudis de costos en el cas de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram El Ple, per unanimitat dels membres de la Corporació

ACORDA Primer.- Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram. Segon.- Aquest acord provisional i el text de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram que s'hi annexa s'han d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. Tercer.- Quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs."

El Rourell, 29 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Carme Basora Ventura

CIE: BOPT