Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla econòmic financer per al període 2016-2017. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07961 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

ANUNCI

En data 30 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla econòmic financer pel període 2016-2017.

De conformitat a allò previst a l'article 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es publica amb caràcter exclusivament informatiu, el contingut del Pla.

Riba-roja d'Ebre, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Antonio Suárez Franquet

CIE: BOPT