Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per pintar façanes i altra. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07960 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2016, va adoptar acord d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per pintar façanes i reguladora dels colors de les façanes exteriors del nucli històric(CH) i carrers Adjacents, i en compliment d'allò disposat en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim local i 178.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui ser examinat i en el seu cas es formulin les al·legacions que s'estimin convenients.

Si transcorregut el termini dit no s'haguessin presentat al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament, entrant en vigor a partir del dia següent a la publicació del text íntegre de la mateixa a aquest Butlletí Oficial.

Riba-roja d'Ebre, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Antonio Suárez Franquet

CIE: BOPT