Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08164 Ajuntament de Puigpelat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Puigpelat, en sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2016, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals:

- Ordenança

fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. S'utilitzarà íntegrament el text articular aprovat per

la Diputació de Tarragona.

- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. S'utilitzarà íntegrament el text articular

aprovat per la Diputació de Tarragona.

- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. S'utilitzarà íntegrament el text

articular aprovat per la Diputació de Tarragona.

- Ordenança

fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua a la urbanització de Ruanes de Puigpelat.

I en compliment d'allò que disposa l'article 17.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des del següent de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats examinin l'expedient i presentin les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, aquests Acords es consideraran definitivament aprovats.

Marta Blanch figueras, alcaldessa Puigpelat, 10 d'octubre de 2016

CIE: BOPT