Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball de vigilant municipal. Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter temporal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07971 Ajuntament de la Pobla de Mafumet

ANUNCI

BASES DE SELECCI?", PER CONCURS OPOSICI?", PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A PODER PROVEIR AMB CAR?EURCTER TEMPORAL PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCAT?'RIA L'objecte d'aquestes bases és la creació d'una borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de contractació de conformitat amb l'art. 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat ateses les situacions excepcionals que es poden generar i per cobrir necessitats urgents i inajornables, amb categoria vigilant municipal i les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponen, de conformitat a l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, el conveni col·lectiu i la legislació vigent.

SEGONA.- FUNCIONS Les determinades a la Llei de policies locals 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin.

TERCERA.- REQUISITS. Els candidats, l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, hauran de reunir els següents requisits: a.- Tenir la nacionalitat espanyola. b.- Estar en possessió del certificat escolaritat. c.- Tenir complerts 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa. d.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei de les policies locals 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament regulador dels agents de la guàrdia municipal de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet. e.- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. f.- Reunir els requisits antropomètrics i no estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques que figuren en l'annex III de les presents bases. Caldrà aportar un certificat mèdic que ho acrediti en el termini de presentació d'instàncies o d'esmena de la sol·licitud. g.- No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. Per la qual cosa s'aportarà declaració jurada de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques. h.- Posseir el permís de conducció de la classe "B". i.- Posseir el certificat de nivell intermedi de català (certificat B2). Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova específica en el moment del procediment que es determini. L'acreditació, les excepcions i altres aspectes referents als coneixement del català exigits, com a requisit o com a mèrit, en els processos de selecció del personal de les Administracions públiques de Catalunya es regeixen per la normativa sectorial de la Generalitat de Catalunya. j.- Satisfer els drets d'examen, que es determina a la base quarta.

QUARTA.- FORMA I PRESENTACI?" D'INST?EURNCIES

D'acord amb la regulació de l'art. 10 i següents de l'EBEP envers l'agilitat d'aquests tipus de processos per a la selecció de personal funcionari interí o personal laboral temporal, respectant en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, les instàncies per participar-hi s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, adreçades a l'Alcalde President, i el termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de

CIE: BOPT

la publicació de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació. La resta de notificacions i publicacions es faran a la pagina web municipal, http://www.lapoblademafumet.cat/ i al tauler d'edictes de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, es presentaran al registre general de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base 3a i acompanyar a la sol·licitud fotocopies del DNI/NIF, del títol acadèmic exigit i altra documentació justificativa que figura a la base esmentada. També s'adjuntaran a la sol·licitud els documents justificatius dels mèrits que al·leguin per ésser valorats a la fase de concurs. Els mèrits insuficientment justificats i acreditats, no seran valorats. La forma d'acreditació dels mèrits es determina a la base setena. Únicament es valorarà la documentació acreditativa dels mèrits que sigui aportada pels aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds, i no en el termini d'esmena de la sol·licitud, en el seu cas. Els drets d'examen: No se'n generen.

CINQUENA.- ADMISSI?" DE LES PERSONES ASPIRANTS I PUBLICITAT 5.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, per la qual es declararà aprovada la relació d'aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu. En la mateixa resolució, s'establirà la designació nominal del tribunal qualificador, i s'anunciarà el lloc, la data i l'hora d'inici de la prova amb el que s'inicia el procés de selecció i el resultat del sorteig efectuat per a determinar l'ordre d'actuació dels aspirants. Dita resolució es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament http:// www.lapoblademafumet.cat // i al tauler d'edictes de la Corporació, concedint-se un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, per formular davant l'alcaldia les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir o per adjuntar documentació necessària per ser admès a la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En cas que els aspirants no esmenin dins d'aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició. També s'admetran durant aquest termini de deu dies, l'acreditació relativa al coneixement d'idiomes establert a la base tercera apartat i). En el cas de no presentar-se en aquest termini, els aspirants hauran de realitzar les corresponents proves. 5.2.- La publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos al tauler d'edictes de la Corporació i pàgina web municipal, substitueix la notificació individual als interessats de conformitat amb l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 5.3.- Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim dels 30 dies següents a la finalització del període per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. Si no es presenten al·legacions o aquestes es desestimen, la llista d'admesos i exclosos es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. Si s'accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos amb les esmenes corresponents i es farà pública al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal. 5.4.- Als efectes d'admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. Es podrà requerir, als efectes pertinents, l'acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria, en qualsevol moment, si no compleixen els requisits.

SISENA.- TRIBUNAL QUALIfiCADOR 6.1.- La designació nominal dels membres del tribunal qualificador, que inclourà la dels respectius suplents, correspon a l'Alcaldia. 6.2.- Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a la plaça o lloc de treball objecte de la convocatòria.

6.3.- El tribunal no podrà constituir-se sense la presència del President i del secretari. Tampoc podrà constituir-se ni

actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. 6.4.- Tots els membres del tribunal qualificador tenen veu i vot. Les decisions es prendran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat, el vot de qui actuï com a President.

CIE: BOPT

6.5-. Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i els aspirants podran recusar-los quan concorrin les circumstàncies previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 6.6.- El tribunal qualificador pot disposar la incorporació d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis, d'acord amb les respectives especialitats tècniques. 6.7.- El tribunal haurà d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme. 6.8. El tribunal resoldrà els dubtes i incidències que es presentin i prendrà els acords necessaris pel correcte desenvolupament del procés de selecció en tot allò no previst a les bases. 6.9.- Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposi la normativa vigent. A aquests efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb el nivell del lloc a cobrir.

SETENA.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU El sistema de selecció dels aspirants és el concurs oposició lliure, amb les següents fases:

FASE D'OPOSICI?": 7.1. - Prova de coneixements de llengua catalana. Consistirà en la realització d'una prova de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquesta prova es qualificarà com a "apte" o "no apte". 7.2 Prova. Psicotècnic i entrevista Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials. A criteri de l'equip avaluador, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista de les persones aspirants, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques i poder determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com a mínim, una persona integrant del tribunal. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. El tribunal valorarà la necessitat de fer una entrevista. 7.3 Aptitud física Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions físiques de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física. Prèviament al desenvolupament de les proves es comprovarà que la persona aspirant compleix amb els requisits mínims d'alçada. Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l'alçada establert a la base segona de la convocatòria. Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Per ser declarat/da apte/a cal obtenir la puntuació mitjana de les puntuacions de totes les subproves, segons l'edat, amb les correccions que es detallen. 7.4 Prova. Exercici de coneixements Consisteix en contestar, en un període màxim de 35 minuts, un qüestionari de 20 preguntes tipus test que seran proposades pel tribunal, relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. El Tribunal qualificarà aquest exercici de 0 a 10 punts. Quedaran eliminades les persones opositores que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. Per cada pregunta contestada correctament s'atorgaran 0,50 punts; cada pregunta no contestada es puntuarà amb zero punts; per cada pregunta contestada incorrectament es deduiran 0,15 punts.

FASE DE CONCURS: 7.5.- Valoració de mèrits. Consistirà en la valoració del currículum de les persones aspirants, d'acord Amb el barem següent i sempre sobre la documentació acreditativa aportada per les persones aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds: 7.5.1.- Experiència professional en ajuntaments, com a vigilant municipal, ja sigui en règim laboral o com a funcionari,

es valorarà a raó de 0,5 punts per mes treballat, amb un màxim de 20 punts. L'acreditació de l'experiència especificada als punts anteriors haurà d'efectuar-se obligatòriament mitjançant certificació emesa pel secretari de l'entitat i únicament es computaran mesos complets en cas contrari no serà valorada pel tribunal.

CIE: BOPT VUITENA.- CONTRACTACIONS 8.1.- L'alcaldia o òrgan delegat, a la vista de la proposta del tribunal qualificador i de la documentació presentada pels aspirants, sempre que sigui conforme al que disposen aquestes bases, resoldrà motivadament el procés selectiu, aprovant la constitució de la bossa de treball i contractant els aspirants inclosos en la mateixa, per rigorós ordre. 8.2.- Els aspirants contractats, una vegada siguin adscrits als llocs de treball corresponents, tindran assignades les retribucions i funcions que els hi pertoquin conforme a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. 8.3.- Les contractacions es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

NOVENA.- PERÍODE DE PROVA En el contracte laboral s'ha de preveure un període de prova, per al personal de nou ingrés, per un període de 1 mes, durant el qual, aquest exercirà la seva tasca d'acord amb el contingut del seu lloc de treball i amb dret a percebre les retribucions que corresponguin, segons la normativa vigent. El període de prova podrà ser considerat com a no superat en qualsevol moment durant el mes. Si se considera no superat, l'aspirant perdrà tots els seus drets, per resolució motivada de l'Alcaldia, que donarà lloc a la rescissió del contracte i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

DESENA.- INCIDÈNCIES El tribunat qualificador, mentre estigui constituït, està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació.

ONZENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA Selecció dels aspirants per als llocs a cobrir: Es respectarà en tot cas l'ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per a la seva contractació. Quan l'aspirant proposat no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de l'Ajuntament, es farà l'oferiment a l'aspirant següent per ordre de puntuació. Les ofertes d'ocupació temporal, es realitzaran segons necessitats municipals i en el moment en què aquestes es produeixin, no tenint dret l'aspirant que ja ocupa una plaça temporal a optar a una que s'ha ofertat amb posterioritat als candidats següents en la llista, tot i que aquesta pugui tenir unes condicions més avantatjoses, per superior durada del contracte o jornada laboral. No obstant això, quan s'ofereixi la cobertura d'una vacant de la plantilla, amb caràcter indefinit, i fins que aquesta es proveeixi pel conducte reglamentari, es formularà l'oferta segons l'ordre de puntuació, incloent als aspirants que eventualment puguin estar treballant mitjançant contractació temporal. És obligació dels candidats que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com un adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-ho permanentment actualitzat. Per efectuar l'oferiment de la contractació a l'aspirant que correspongui des del Servei de Recursos Humans s'efectuarà un correu electrònic amb confirmació de lectura, al correu facilitat per l'aspirant amb la sol·licitud de participació al procés selectiu, atorgant-li un termini de tres dies naturals des de la confirmació de lectura o quatre des de l'enviament, per tal que manifesti si accepta o renúncia a l'oferta. En cas que no contesti en el termini establert, s'entendrà que efectua renúncia i passa al final de la llista, cridant-se al següent aspirant de la mateixa.

DOTZENA.- VIGÈNCIA. La borsa formada a partir d'aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis pressupostaris 2016, 2017 i 2018. No obstant això, mitjançant resolució de l'alcaldia es podrà prorrogar la vigència de la borsa per una anualitat més. També s'exhaurirà la seva vigència en el cas que es convoqui nou procés selectiu per la creació d'una nova borsa de treball per cobrir places de vigilant municipal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots del seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

TRETZENA.- RÈGIM DE RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o

indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

CIE: BOPT

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la llei esmentada. Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde. Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEXOS.ANNEX I.

PROVES FÍSIQUES

1. Course navette Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres. 2. Llançament de pilota medicinal Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents) 3. Abdominals en 1 minut Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames ? exionades, els braços al clatell i els peus subjectats. 4. Salt vertical Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

Barem d'aptitud física homes

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

13

12

65

50

10

9

12

11

60

48

9

8

11

10,5

55

46

8

7

10

10

50

44

7

6

9

9

45

42

6

5

8,5

8

40

40

5

4

8

7,5

35

38

4

3

7,5

7

30

36

3

2

7

6,5

25

34

2

1

6,5

6

20

32

1

Barem d'aptitud física dones

Punts

Course Navette

Llançament

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

10

8

55

44

10

9

9

7

50

42

9

8

8

6,5

45

40

8

7

7

6

40

37

7

6

7,5

5,8

35

35

6

5

6

5,5

30

30

5

4

5,5

5

25

28

4

3

5

4,5

20

24

3

2

4,5

4

15

20

2

CIE: BOPT

1

4

3,5

10

18

1 Correcció per edats: Menys de 28 anys 0 punts De 28 a 32 anys 0,75 De 33 en endavant 1,5

ANNEX II.- TEMARI.

1. La Constitució Espanyola. Principis generals. Dret i Deures dels espanyols. Les llibertats i els drets dels ciutadans. 2. L'Estatut d'autonomia. Principis generals. 3. L'administració local espanyola. La província. El municipi. Altres entitats locals. Elements que constitueixen el municipi: població, territori i organització. 4. L'Ajuntament. Competències. ?'rgans de govern. L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet: Organització interna i distribució de competències. 5. El municipi de la Pobla de Mafumet. Nocions generals de la història local. Activitats econòmiques. Evolució de la població. Distribució de l'espai urbà: nuclis urbans, urbanitzacions, àrees industrials i comercials. La zona rural. La xarxa viària: accessos, vies urbanes, illes de vianants. Moviments associatius. Activitats culturals, lúdiques i esportives. Festes i tradicions. Projecció turística. Principals serveis públics i on estan situats. - Itineraris entre diversos punts del municipi. Rutes de la Pobla de Mafumet a altres poblacions del Tarragonès o de les comarques veïnes. 6. Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat. 7. Llei de les Policies Locals. 8. Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular. Ordenances de circulació. Tipificació de les infraccions. Procediment sancionador. 9. Els nous delictes contra la seguretat del transit. 10. La Seguretat Ciutadana. Reunions i manifestacions. Tinença i ús d'armes i explosius. Documentació identificació personal. L'entrada en un domicili. La Llei 1/92 de protecció de seguretat ciutadana. 11. Policia assistencial. Concepte i funcions. 12. El Codi Penal. Concepte de delicte. Classificació. 13. Delictes relacionats amb la violència de gènere. 14. Actuacions de protecció civil. Autoritats competents. 15. Ús i ocupació de la via pública. Vendes ambulants. Mercats. Protecció del consumidor. Mesures de seguretat en establiments públics i privats. Dret d'admissió. 16. La protecció del animals. Tinença de gossos perillosos. Legislació específica a Catalunya. 17. Acta administrativa.

ANNEX III.- Exclusions:

Els/les aspirants, hauran de sotmetre's a una revisió mèdica que certifiqui que no es pateix cap de les exclusions que a continuació es detallen. Aquesta revisió aniria a càrrec de l'aspirant.

I. Antropometria a) Talla mínima: 170 cm per als homes i 160 cm per a les dones. b) Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits

mínims d'alçada i d'índex de massa corporal.

c) Seran excloses les persones que tinguin l'índex de massa corporal d'esquelelet inferior a 18.5 o superior a 30. d) En el cas que s'observi un desenvolupament muscular importat s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.

L'índex de massa corporal s'estima l'índex Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en metres)

e) En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera observació es realitzarà una

segona observació per l'equip mèdic responsable per tal de verificar l'alçada i l'índex de massa corporal.

En les dones menors de 25 anys es considerarà la relació en pes amb 0,5 quilos menys per cada any, però en cap cas l'esmentat pes serà inferior a 48 quilograms. La talla del candidat es mesurarà sense sabates i el pes sense objectes.

II. Malalties, lesions i defectes físics 1. Aparell circulatori:

CIE: BOPT

1.1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa. 1.2. Malformacions de cor o de grans vasos. 1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 1.5. Insuficiència coronària. 1.6. Pericarditis activa o residual. 1.7. Insuficiència arterial perifèrica. 1.8. Insuficiència venosa perifèrica. 1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema. 1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2. Aparell respiratori: 2.1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria. 2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax. 2.3. Pneumotòrax espontani recidivant.

3. Aparell genitourinari: 3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 3.2. Disfuncions urogenitals cròniques. 3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 3.4. Litiasi del tracte urinari crònica. 3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi.

4. Aparell digestiu: 4.1. Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas exocrí i les glàndules salivals. 4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció. 4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 4.4. Úlcera gastroduodenal. 4.5. Hepatopaties. 4.6. Malaltia in? amatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 4.7. Pancreopaties cròniques o recidivants.

5. Sistema hematopoètic:Hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policíaca.

6. Aparell locomotor: 6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulación o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 6.2. Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policíaques.

7. Psiquisme i sistema nerviós: 7.1. Qualsevol tipus de neurosi, psicosi, o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el comportament o la relació interpersonal. 7.2. Alcoholisme i toxicomanies. 7.3. Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alienació mental que comprometi el caràcter, la conducta o l'aspecte psicofísic. 7.4. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 7.6. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 7.7. Tremolor. Tics o espasmes.

8. Glàndules endocrines: 8.1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 8.2. Diabetis mellitus.

9. Infeccions:Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10. ?'rgans dels sentits: 10.1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

CIE: BOPT

10.2. Agudesa visual sense correcció inferior als 5/10 de la visió normal d'ambdós ulls. 10.3. Queratotomia radial. 10.4. Despreniment de retina. 10.5. Estrabisme manifest i no corregit. 10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 10.7. Discromatòpsies. 10.8. Glaucoma. 10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual. 10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB. 10.11. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonación (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 10.13. Trastorns en la parla. Quequesa.

11. Pell, fàneres i glàndules exocrines: 11.1. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policíaca. 11.2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policíaca o facilitar la identificació. 11.3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció policíaca. 11.4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 11.5. Tatuatges ostensibles. 11.6. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policíaca.

12. Altres: 12.1. Processos neoplàsics. 12.2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 12.3. Malalties autoimmunes. 12.4. Diàtesi al·lèrgica. 12.5. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policíaca.

Joan Maria Sardà i Padrell La Pobla de Mafumet, 21 de setembre del 2016

CIE: BOPT