Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte de pavimentació del tram inicial del c/ Major. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08017 Ajuntament de Mas de Barberans

ANUNCI

Per Acord de Junta de Govern, de data 30-9-2016 es va aprovar inicialment el Projecte de Pavimentació del Tram Inicial del C/ Major, redactat per l'arquitecte Oriol Forgas Jorquera, amb un pressupost de 23.999,06 euros i 5.039,80 euros d'IVA.

Es delega en l'Alcaldia l'aprovació definitiva del projecte.

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat Projecte a informació pública per un termini de trenta dies naturals, a comptar des de la publicació, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Mas de Barberans, de 9 hores a 14 hores, de dilluns a divendres.

Mas de Barberans, 5 de setembre de 2016 L'alcalde, Josep M. Lleixà Lleixà

CIE: BOPT