Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte executiu de condicionament i millora de la vorera oest del c/ Marina. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07964 Ajuntament de la Canonja

ANUNCI

Aprovat inicialment per decret de l'Alcaldia de data 14 de setembre de 2016, el Projecte executiu de condicionament i millora de la vorera oest del carrer Marina, en el tram comprès entre el carrer Verge de les Neus i el carrer Bassa Fonda, redactat per l'arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 49.999,62EUR (IVA exclòs del preu), s'exposa al públic pel termini reglamentari de trenta dies, de conformitat amb el disposat a l'article 37.1 del Decret 179/1995, de 15 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, durant el qual, podran formular-se reclamacions i/o al·legacions.

Daniel Sánchez Miguel, secretari P.D.S. La Canonja, 14 de setembre de 2016

CIE: BOPT