Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació de llocs de treball 2016. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08021 Ajuntament de Bràfim

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Bràfim, en sessió de data 19 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball d'aquest ajuntament corresponent a l'any 2016.

L'anunci d'exposició pública d'aquest acord es va publicar al BOPT núm. 173, de 9 de setembre de 2016. Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions s'ha declarat definitivament aprovada la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Per tot això, es fa pública la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Bràfim corresponent a l'any 2016.

Contra l'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

RELACI?" DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BR?EURfiM 2016

ID/NF

Denominació lloc de treball

R GP CD CE

ESC

SE

CL CAT

T

PRV

FR

NC

JOR

DED

OB

01. ?EURREA SECRETARIA INTERVENCI?" 01.01

Secretari/ària interventor/a

F

A1

22

(1)

HN

S-I

3aS

CO

1

c1

O

O01.01.01 Auxiliar administratiu/iva de gestió F

C2

AG

AU

NS

AD

5

C1

OD

O

(1)

01.01.02 Auxiliar

administratiu/iva

L

C2

AUX

NS

AD

5

C1

OD

O

(1)

ID/NF

Denominació lloc de treball

R

GP

CAT

T

PRV

NC

AR

JOR

DED

OB

02. ?EURREA DE SERVEIS AL TERRITORI 02.01. Brigada d'Obres i Serveis 02.01.01 Peó especialista oficis varis

L

AP

PE

NS

AD

A2

B

P1

D

(1)

02.01.02 Operari neteja viària

L

AP

P

NS

AD

A21.P

D

(1)

02.01.03 Operari neteja escola

L

Ap

P

NS

AD

A2OD.P

O

(1)

02.01.04 Operari neteja dependències municipals

L

AP

P

NS

AD

A2OD.P

O

(1)

ID/NF

Denominació lloc de treball

R

GP

RBA

CAT

T

PRV

FR

NC

AR

JOR

DED

OB

03. ?EURREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 03.01. Llar Infants 03.01.01

Director/a Llar Infants

L

A2

(1)

DIR

S

CO

2

C1

CNR

O

O

(2)

03.01.01.01 Educador/a Llar Infants

L

C1EDU

NS

AD

4

C1

CNR

O

O

(1)

CNR

03.01.01.02 Auxiliar Llar d'Infants

L

C2AUXL

NS

AD

6

C1

PT.P

O

(1)

TMA

Explicació de les abreviatures

Columna ID/NF: Codi identificació del lloc de treball Columna R (Règim jurídic): F(funcionarial)?EUR"L(laboral) Columna GP: Grup/subgrup classificació professional

CIE: BOPT

Columna CD: Complement de destí (Nivell 22 ) Columna CE: Complement específic: (1)(8.859,62 euros/anuals) Columna RBA: Retribució bruta anual personal laboral (1) (25.591,41 euros/anuals) Columna ESC (Escala): HN (Habilitat Nacional)?EUR"AG(Administració general) Columna SE (Subescala):S-I (Secretaria Intervenció)?EUR"AD (Administrativa)?EUR"AU(Auxiliar) Columna CL (Classe) Columna CAT (Categoria): AUX(Auxiliar administratiu)?EUR"PE (Peó especialista)?EUR"P (Peó)?EUR"DIR (Director llar d'infants)?EUR" EDU(Educador llar d'infants)?EUR"AUXL (Auxiliar llar d'infants) Columna T (Tipus de lloc ): S (Singular)?EUR"NS(No singular) Columna PRV (Forma de provisió de lloc ): CO(Concurs de mèrits)?EUR"AD(Adscripció directa) Columna FR (Formació Requerida): 1 (Llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia o Econòmiques)?EUR"2 (Diplomatura en Magisteri Educació Infantil o equivalent)?EUR"3 (Batxiller, Batxillerat, FP II o equivalent)?EUR"4 (FP II en Educació Infantil o equivalent)?EUR"5 (ESO, Graduat Escolar, FPI o equivalent)?EUR"6 (ESO, Graduat Escolar, FPI en Educació Infantil o equivalent) Columna NC (Nivell de català): C1 (Nivell suficiència)?EUR"A2(Nivell bàsic) Columna AR (Altres requisits): B (Carnet de conduir B1)?EUR"CNR(Certificació negativa Registre central de delinqüents sexuals)?EUR"TMA (Títol de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil) Columna JOR (Jornada): O (Ordinària)?EUR"OD.P (Ordinària.A temps parcial)?EUR"P1(Partida. De dilluns a diumenge)?EUR" 1.P(Temps parcial.De dilluns a diumenge)?EUR"PT.P (Partida.A temps parcial) Columna DED (Dedicació): O (Ordinària)?EUR"D (Disponibilitat horària per atendre situacions derivades d'emergències, urgències, etc.) Columna OB (Observacions): (1) (La valoració econòmica dels llocs de treball està pendent d'aplicació conforme a les limitacions estipulades a la Llei de pressupostos generals de l'estat i en aplicació de la normativa de sostenibilitat econòmica. La retribució bruta anual corresponent al lloc de treball és l'anterior a la de l'inici del procés de formalització de la relació de llocs de treball.)?EUR"(2)La RBA és la corresponent a un lloc de treball amb jornada de treball a temps complet

La secretària-interventora, Montserrat Miracle Cunillera Bràfim, 29 de setembre de 2016

CIE: BOPT