Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Massa salarial del personal laboral exercici 2016. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07988 Ajuntament de Botarell

EDICTE

Per Acord adoptat en Sessió de data 28 de setembre de 2016, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici de 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 315.905,17 EUR.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 103 bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

Botarell, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Lluis Escoda Freixas

CIE: BOPT