Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals 2017: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07989 Ajuntament de Benissanet

A N U N C I L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 4 d'octubre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional l'acord que es transcriu tot seguit:

Aquest Ajuntament té la intenció de modificar les següents Ordenances fiscals, d'acord amb l'establert a l'article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

- Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles - Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. - Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. - Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de contribucions especials. - Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. - Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini

públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

- Ordenança

fiscal núm. 21, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans.

- Ordenança

fiscal núm. 30, reguladora de la taxa d'assistència a l'escola municipal de Música de Benissanet.

La secretària-interventora ha elaborat una proposta d'ordenances fiscals.

Analitzades les anteriors modificacions el Ple acorda el següent:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 la modificació de les Ordenances fiscals d'acord a l' anteriorment exposat. SEGON. Pel que fa a les ordenances fiscals que regulen impostos, s'utilitzaran íntegrament el textos articulats aprovats per la Diputació de Tarragona TERCER.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals enumerades que s'hi annexen s'han d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions. QUART.- Quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Benissanet, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, F. Xavier Arbó Cot

CIE: BOPT