Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació ordenances fiscals: ICIO i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08212 Ajuntament d'Alfara de Carles

ANUNCI

L'Ajuntament en data 30 de setembre de 2016 va aprovar provisionalment per acord de Ple la modificació de les ordenances que es detallen tot seguit:

- Ordenança

fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Ordenança

fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per autoritzacions i servei en el cementiri municipal.

- Ordenança

fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per conservació de clavegueram.

- Ordenança

fiscal núm. 11 reguladora del preu públic pel subministrament d'aigua potable.

- Ordenança

fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per expedició de documents.

- Ordenança

fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la intervenció de l'administració en activitats d'edificació i ús

del sòl i subsòl.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17 i 17 de RDL 2-2004, de 5 de març, i els articles 111 i 49 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de els bases de règim local, els acords provisionals i les ordenances aprovades estan exposades al públic, per un període de trenta dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè els interessats puguin examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament i presentar-hi les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

Quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional. L'acord provisional elevat a definitiu, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

Alfara de Carles, 10 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Mas Sabaté

CIE: BOPT