Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost exercici 2017 i plantilla de personal. Resum. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
MANCOMUNITATS
Administració Local

2017-00068

Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori dels Municipis de Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT)

E D I C T E

Havent-se publicat al BOP núm. 235 de 13 de desembre de 2016 l'Edicte relatiu a l'aprovació inicial del Pressupost

de la MIDIT, per un plaç de 15 dies hàbils, del 14 de desembre de 2016 al 31 de desembre de 2016, ambdós

inclosos, i no havent-se presentat cap tipus de reclamació, restant aprovat definitivament el Pressupost de la

Mancomunitat per a l'exercici de 2017, sense necessitat d'ulterior acord.

Contra l'aprovació definitiva d'aquest edicte podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la publicació

de l'aprovació definitiva, de conformitat amb el que disposa l'article 107-3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,

modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i els articles 10.1 b) 25.1 i 46 de la Llei de jurisdicció contencioso-

administrativa de 13 de juliol de 1998.

En compliment del que disposa l'article 169-3 del Reial Decret-legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el

text refòs de la Llei d'hisendes locals, s'integra i resumidament per capítols per a la seva publicació al BOP sota els

següents termes, així com la Plantilla del personal.

PRESSUPOST 2017

Despeses

Exercici 2017

Capítol 1

69.629,43

Capítol 2

115.012,94

Capítol 3

750,00

Capítol 4

302,50

Capítol 6

2.057,00

Capítol 7

0,00

Capítol 9

45.075,90

Total

232.827,77

Ingressos

Exercici 2017

Capítol 1

0,00

Capítol 2

0,00

Capítol 3

1.500,00

Capítol 4

205.335,77

Capítol 5

27.492,00

Capítol 6

0,00

Capítol 7

0,00

Capítol 9

0,00

Total

232.827,77

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT "MIDIT" PER A L'ANY 2017

La plantilla de personal de la Mancomunitat MIDIT, quedarà confeccionada amb efectes 1 de gener de 2017 de la

següent manera:

A.- PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACI?" DE CAR?EURCTER ESTATAL

CIE: BOPT

Denominació lloc de treball

Places

Titulació exigida

Secretaria ?EUR" Interventora- Tresorera

1

Llicenciatura B.- PERSONAL LABORAL fiX

Denominació lloc de treball

Places

Titulació exigida

Coordinadora

1

Diplomatura

C.- PERSONAL LABORAL DE DURADA DETERMINADA

Denominació lloc de treball

Places

Titulació exigida

Agent desenvolupament local

1

Diplomatura

La relació de llocs de treball de la Mancomunitat MIDIT, quedarà confeccionada, amb efectes 1 de gener de 2017,

de la següent manera:

Denominació

Places Règim Jornada

Titulació

Observacions

Secretaria ?EUR" Interventora-Tresorera

1

L

Parcial

Llicenciatura

Coordinació MIDIT

1

L

Segons conveni1 Diplomatura

Agent desenvolupament local

1

LT

Segons conveni1 Diplomatura

Condicionat a la

existència de programa

subvencionat

M. ?EURngel Benedicto, secretària

Tivissa, 3 de gener de 2017

CIE: BOPT