Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a la reposició d'un carretó elevador i l'implement de maquinària amb destinació al SAT. Procediment obert ordinari. Exp. 8004330008-2016-0007653
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00211

Diputació de Tarragona

?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre licitació de subministraments.

Exp. 8004330008-2016-0007653

Per Decret de Presidència núm. 8004330008-00-2016-003897 de data 30 de desembre de 2016 es va aprovar

l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, de la reposició d'un carretó elevador i l'implement

de maquinària amb destinació al SAT. Així mateix, va acordar la iniciació del procediment d'adjudicació. Per mitjà

del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules

administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora

a) Diputació de Tarragona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

c) Obtenció de documentació:

1. Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta.

3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.

4. Telèfons: 977296640 ?EUR" 977296645 ?EUR" 977296624.

5. Fax: 977296668.

6. Direcció d'internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat

7. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dia 2 de febrer de 2017.

d) Número de l'expedient: 8004330008-2016-0007653.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: reposició d'un carretó elevador i l'implement de maquinària amb destinació al SAT.

c) Divisió per lots i núm.: Si.

d) Lloc d'execució: Província Tarragona.

e) Termini d'execució: El termini màxim de lliurament és de noranta (90) dies per a tots i cadascun dels vehicles

dels dos lots, en les condiciones especificades en el Plec de prescripcions tècniques. L'incompliment del termini

de lliurament ofertat pel contractista adjudicatari, comptat a partir de la formalització del contracte, suposarà

l'aplicació d'una sanció econòmica diària equivalent al 0,5% del valor ofertat.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) CPV: 34100000-8.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Criteris d'adjudicació: Els que s'estableixen en l'apartat m) de l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives

4. Valor estimat del contracte

1

49.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació

Lot 1.- Carretó elevador

Import net: 34.000,00 euros. Import total: 41.140,00 euros.

Lot 2.- Implement compatible amb la mini-carregadora, marca CATERPILLAR, model 232B

Import net: 15.000,00 euros. Import total: 18.150,00 euros.

CIE: BOPT 6. Garanties exigides

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (sense IVA).

c) Termini de garantia: S'estableix un termini de garantia mínim de vint-i-quatre (24) mesos sense límit de quilòmetres

per a cadascun dels vehicles inclosos en aquest contracte. Aquest termini començarà a comptar des de la data

de l'acta de recepció.

7. Requisits específics del contractista

a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: El que s'estableix en l'apartat c) de l'annex 1 del Plec

de Clàusules Administratives.

b) Altres requisits específics: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data i hora límit de presentació: Dia 2 de febrer de 2017, a les 14.00 hores.

b) Documentació: S'indica en la clàusula 13a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de

Tarragona, Terres de l'Ebre (Palau Climent).

2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta, 43003, Tarragona.

3. Domicili Terres de l'Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.

d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Diputació de Tarragona

b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.

c) Localitat: 43003, Tarragona.

d) Data i hora: 8 de febrer de 2017, a les 13.00 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l'anunci

L'import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà

aproximadament de 300,00 EUR

Tarragona, 10 de gener de 2017

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

1

CIE: BOPT