Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per al subministrament i instal·lació d'un equip de producció de climatització del Palau de la Diputació de Tarragona. Procediment obert ordinari. Exp. 8004330008-2016-0010304
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00210

Diputació de Tarragona

?EURrea de Serveis Interns - Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre licitació de subministraments.

Exp. 8004330008-2016-0010304

Per Decret de Presidència núm. 8004330008-00-2016-003870 de data 30 de desembre de 2016 es va aprovar

l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment obert, el subministrament i instal·lació d'un equip de

producció de climatització del Palau de la Diputació de Tarragona. Així mateix, va acordar la iniciació del procediment

d'adjudicació. Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a

l'establert al plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora

a) Diputació de Tarragona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

c) Obtenció de documentació:

1. Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta.

3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.

4. Telèfons: 977296640 ?EUR" 977296645 ?EUR" 977296624.

5. Fax: 977296668.

6. Direcció d'internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat

7. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Dia 2 de febrer de 2017.

d) Número de l'expedient: 8004330008-2016-0010304.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació d'un equip de producció de climatització del Palau de la

Diputació de Tarragona.

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc d'execució: Província Tarragona.

e) Termini d'execució: Tres (3) mesos des de la formalització del contracte. En cas de no subministrar l'equip

adjudicat en el termini màxim de 3 mesos s'haurà d'aplicar una penalització equivalent a l'1% sobre el preu

d'adjudicació del contracte per cada dia de retard en el subministrament.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) CPV: 42.512300-1.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Criteris d'adjudicació: Els que s'estableixen en l'apartat m) de l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives

4. Valor estimat del contracte

51.700,00 euros.

5. Pressupost base de licitació

a) Import net: 51.700,00 euros. Import total: 62.557,00 euros.

6. Garanties exigides

a) Provisional: No s'exigeix.

CIE: BOPT

b) Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (sense IVA)

c) Termini de garantia: El termini de garantia és de 2 anys des de la seva recepció 7. Requisits específics del contractista

a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional o tècnica: El que s'estableix en l'apartat c) de

l'annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.

b) Altres requisits específics: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data i hora límit de presentació: Dia 2 de febrer de 2017, a les 14.00 hores

b) Documentació: S'indica en la clàusula 12a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de

Tarragona, Terres de l'Ebre (Palau Climent).

2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta, 43003, Tarragona.

3. Domicili Terres de l'Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.

d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Diputació de Tarragona

b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.

c) Localitat: 43003, Tarragona.

d) Data i hora: 8 de febrer de 2017, a les 13.10 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l'anunci

L'import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d'abonar l'adjudicatari, serà

aproximadament de 300,00 EUR

Tarragona, 10 de gener de 2017

La secretària general, Pilar Sánchez Peña

CIE: BOPT