Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00050

Ajuntament de Valls

EDICTE

de l'Ajuntament de Valls sobre aprovació definitiva bases concessió de subvencions

La Junta de Govern Local, en sessió de 24 d'octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores per la concessió

de subvencions per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer.

Exposat al públic mitjançant anuncis inserits en el BOP número 215 d'11 de novembre de 2016 i en el tauler

d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint definitivament aprovades,

procedint-se a la publicació del seu text íntegre.

Valls, 23 de desembre de 2016

El secretari en funcions, Jerónimo Rivas Gómez

BASES REGULADORES PER LA CONCESSI?" DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER FACILITAR L'ACCÉS

DELS JOVES A L'HABITATGE DE LLOGUER

La situació actual del mercat immobiliari fa que moltes persones i famílies tinguin importants dificultats per

accedir a la compra o al lloguer d'habitatges destinats a residència habitual i permanent; aquesta problemàtica és

particularment intensa en el cas d'alguns col·lectius com el jove, que amb la crisi econòmica han vist especialment

afectada la seva capacitat d'emancipació residencial.

El pressupost municipal vigent conté una partida de despesa habilitada per a ser destinada a la concessió d'ajuts

per a joves per al lloguer de primers habitatges. És voluntat d'aquest ajuntament iniciar una política d'ajuts als joves

de la ciutat, voluntat que per a ser efectiva requerirà l'habilitació de les dotacions pressupostàries adients.

BASES

1. OBJECTE I fiNALITAT

Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per

fer front a les despeses d'accés a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socieconòmiques determinades

en aquestes bases.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses

de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment

previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

2. RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables

en tot moment, no generen cap dret a obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a

precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.

El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública

competitiva.

3. DOTACI?" PRESSUPOST?EURRIA

Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s'habiliti als efectes escaients i quedarà

condicionada a l'habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal.

En cas de superar-se l'import fixat per a l'atorgament dels ajuts, una vegada avaluades la totalitat de sol·licituds,

s'aplicarà una reducció dels ajuts individuals, amb caràcter lineal, el mateix percentatge que hagi estat superada la

previsió pressupostària corresponent.

4. PERSONES DESTINAT?EURRIES

4.1. Podran sol·licitar la subvenció les persones joves (tota persona en edat compresa entre els 18 i 35 anys) que

en la data d'obertura de la convocatòria reuneixin els requisits establerts en aquestes bases:

- Que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament a Valls, durant el

període mínim de 2 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

CIE: BOPT

- No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general

de subvencions. - Les persones estrangeres han d'acreditar un període mínim de 2 anys de permís de residència al país i alhora

del mateix període de residència al municipi, immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni un altre habitatge en lloguer, diferent al que se

sol·licita l'ajuda.

- Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin superiors en cap cas al corresponent a 2,5 vegades

l'indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat en funció del nombre de membres que la componen)

durant l'any en curs de la Convocatòria.

- La persona que ho sol·licita ha de justificar una font d'ingressos derivada d'un salari, d'un treball per compte propi

o d'una pensió, que pugui garantir que pugui fer front al lloguer i, en tot cas no pot ser inferior a:

INGRESSOS NETS

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones(*)

Imports anuals

7.967,73EUR.-EUR

9.162'89.-EUR

10.537'32.-EUR

12.117'92.-EUR

(*Incrementant per 0'15 els successius membres de la unitat familiar).

Taula basada en l'indicador públic de l'Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que serà

prevista en convocatòria d'acord amb les actualitzacions que, amb caràcter anual, siguin establertes.

- L'import del lloguer no pot superar els 500 euros mensuals.

- Destinar l'habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o de la unitat de

convivència, sense transmissió o cessió de l'ús temporal o permanent, total o parcial, en el període que es

determinarà en l'acord de convocatòria, el qual coincidirà normalment amb el període d'un any, i amb l'obligació

d'empadronar-se.

- No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

- No gaudir de l'habitatge per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.

- Que els pares de les persones sol·licitants no siguin propietaris de dos o més habitatges a la ciutat de Valls, llevat

que s'acrediti la impossibilitat real d'ocupació de tots els habitatges que no siguin l'habitual.

- Presentar la sol·licitud en el model oficial corresponent, degudament emplenada i acompanyada de la

documentació acreditativa pertinent dins el termini fixat per l'Ajuntament.

- No trobar-se incurs en cap situació que impedeixi obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques

previstes en la normativa vigent.

4.2. No obstant l'establert fins ara, dins aquest grup d'edat, d'entre 18-35, es prioritzaran els següents casos (segons

barem de puntuació establert a continuació fins a un màxim de 40 punts):

- Famílies monoparentals: formada exclusivament per un sol dels progenitors amb fills/es a càrrec o que disposi

del carnet de família monoparental (3 punts).

- Famílies nombroses: que disposin del carnet de família nombrosa emès per la Generalitat de Catalunya (3

punts).

- Persones discapacitades: les que acreditin que tenen un grau de minusvalia igual o superior al 65% segons la Llei

de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les normes de desplegament (3 punts).

- Persones en situació d'atur: que dins de l'any 2015/2016 han estat en situació legal d'atur un mínim de 6 mesos

(3 punts).

- Persones provinents de desnonaments: que han perdut l'habitatge habitual i permanent, de lloguer o compra, per

no poder atendre els pagaments (5 punts).

- Persones extutelades: joves que acreditin que han estat un mínim d'un any sota tutela, en els darrers 3 anys (4

punts).

- Persona amb càrregues: la que ha tingut cònjuge o parella i fills amb convivència, però que per crisi familiar viu

sola i satisfà pensions familiars (3 punts).

- Persones amb projecte social: joves que acreditin que participen d'un projecte social desenvolupat per l'Ajuntament

de Valls o entitats sense ànim de lucre (2 punt).

- Persones que han obtingut l'habitatge a través de la borsa de lloguer social de l'Oficina Local de l'Habitatgeprovalls amb data de vigència a partir de l'1 de gener de 2016 (5 punts).

- El nivell d'ingressos de la unitat de convivència, segons la declaració de renda de l'any anterior (de 0 a 3 punts).

La puntuació es determinarà segons la següent taula (basada en l'indicador públic de la Renda de Suficiència de

Catalunya per a una persona):

Ingressos*

Puntuació

fins a 11.951,59EUR

3

De 11.951,60 EUR a 15.935,45 EUR

2

De 15.935,46 EUR a 19.919,62 EUR

1

CIE: BOPT

19.919,63 EUR

0 Taula basada en l'indicador públic de l'Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que serà

prevista en convocatòria d'acord amb les actualitzacions que, amb caràcter anual, siguin establertes.

(*Incrementant per 0'15 els successius membres de la unitat familiar).

- Que la ubicació de l'immoble estigui en el barri Antic de la ciutat de Valls (6 punts).

5. ABAST, QUANTIA I DURADA

5.1. És objecte d'ajuda un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les

despeses de l'administrador de finques, d'un habitatge amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat

legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual. El percentatge de l'ajuda es determinarà segons

la següent taula (en relació als criteris de puntuació establerts a l'apartat 2.1. de les presents bases):

Puntuació

% d'ajuda

Més de 24 punts

100%

Entre 15 i 24 punts

75%

Menys de 15 punts

50%

5.2. Resten excloses del concepte de renda a reembossar, les despeses de comunitat, i també les que es

produeixin en concepte de tributs o impostos, encara que estiguin incloses expressament en el contracte de lloguer

corresponent, el qual ha de desglossar les diferents partides.

5.3. L'ajuda atorgada comporta el reembossament d'un percentatge, en funció de les sol·licituds i imports sol·licitats,

en l'import de les despeses dels dos primers mesos de lloguer i de les despeses de l'administrador/gestor de

finques. L'import estarà condicionat pel pressupost anual destinat a aquesta finalitat.

5.4. Les ajudes atorgades, s'abonen en una sola vegada i es corresponen als lloguers formalitzats, en el període

que es determinarà en l'acord de convocatòria, el qual coincidirà normalment amb el període d'un any. Excepte en

els casos d'ajudes concedides a titulars estrangers, que quedaran supeditades a la vigència de l'autorització de

residència expedida pel Servei d'Immigració; i en cas d'expiració de l'autorització de residència les ajudes quedaran

condicionades a la renovació de l'autorització.

6. INCOMPATIBILITATS

Aquest ajut serà compatible amb d'altres subvencions i ajuts per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol

administració pública, sempre que l'import total de les ajudes no superi el 100% de la despesa sol·licitada. En el

cas de sol·licitar alguna altra subvenció per la mateixa finalitat en d'altres administracions caldrà declarar-ho en la

sol·licitud.

7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES QUE SOL·LICITEN

Les persones interessades que vulguin tenir accés a una ajuda, juntament amb la sol·licitud, han de:

a. Autoritzar a l'Ajuntament de Valls a verificar les dades consignades en les sol·licituds presentades, així com en la

documentació que s'hi incorpori, i a sol·licitar la informació rellevant als registres de l'Administració Autonòmica, a la

Seguretat Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es prengui en consideració per adjudicar l'ajuda,

sense perjudici de l'establert en la Llei de protecció de dades personals.

b. Facilitar les dades personals, familiars i econòmiques, i també qualsevol altra documentació necessària pel

tractament de la seva sol·licitud. S'inclourà una declaració jurada sobre les dades esmentades, ja sigui de la persona

interessada i/o dels membres de la unitat familiar.

c. Destinar l'habitatge, per al qual es sol·licita l'ajuda, a domicili habitual i permanent del beneficiari i dels components

de la unitat familiar, sense transmissió o cessió de l'ús temporal o permanent, total o parcial.

d. No sotsarrendar ni cedir, sota qualsevol títol, cap peça de l'habitatge habitual.

e. Col·laborar amb els professionals que intervenen en el procés de valoració de la sol·licitud i facilitar-los les

tasques.

f. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'Ajuntament de Valls, a obtenir les dades necessàries de

tots els membres de la unitat de convivència i comprovar-ne la seva composició, la renda i el patrimoni del conjunt

de persones que integren aquesta unitat, declarades a l'efecte de l'ajuda.

g. No haver renunciat, les persones sol·licitants, a l'adjudicació efectuada en favor seu d'un habitatge de promoció

pública en règim de lloguer, durant els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que la renúncia s'estimi justificada.

8. CONVOCAT?'RIA PÚBLICA DE LES AJUDES

8.1. L'Ajuntament de Valls publica l'edicte de la convocatòria anual per a l'atorgament de les ajudes a l'habitatge de

CIE: BOPT

lloguer, com a mínim al taulell d'anuncis i al web municipal. 8.2. En cadascuna de les convocatòries s'especificarà la dotació pressupostària total. Així mateix, l'edicte expressarà

els ingressos màxims de la persona o persones que sol·licitin la subvenció a l'habitatge de lloguer i el termini de

presentació de sol·licituds.

8.3. En el cas de no esgotar el pressupost disponible per a les ajudes a l'habitatge de lloguer, l'Ajuntament pot fer

una segona convocatòria.

9. PRESENTACI?" DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds cal presentar-les en els terminis establerts en la convocatòria corresponent. Les fotocòpies hauran

d'estar compulsades o validades. A la sol·licitud, cal adjuntar la documentació següent:

a. Original i fotocòpia del DNI/NIF, Carta verda (document comunitari corresponent), o NIE de totes les persones

que constin a la sol·licitud de la subvenció.

b. Les persones estrangeres han de presentar el permís de residència d'ells i de tots els membres de la unitat

familiar, que acrediti el tipus d'autorització que posseeixin i la seva validesa.

c. En el cas de famílies monoparentals amb fills menors al seu càrrec, el llibre de família, si escau, els passaports

o els documents d'identitat dels menors, el carnet de família monoparental, així com qualsevol informe social que

estimin convenient per reforçar la petició.

d. En el cas de les família monoparentals i nombroses, original i fotocòpia del carnet emès per la Generalitat de

Catalunya.

e. Quan el pis sigui compartit, caldrà presentar el DNI i els ingressos de tots els beneficiaris del lloguer.

f. La renda renda de l'exercici tancat i en cas d'estar exempt de realitzar-la, declaració d'ingressos i retencions o

document equivalent.

g. Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats.

h. Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

i. Fotocòpia del contracte de lloguer de l'habitatge redactat de conformitat amb la legislació vigent i on consti la

persona sol·licitant com a arrendatària.

j. Fotocòpia dels dos últims rebuts de lloguer de l'habitatge, i les despeses de la gestoria o de l'administrador de

finques, i acreditació del seu pagament.

k. Fotocòpia del contracte de subministrament elèctric a nom de la persona arrendatària.

l. Per a les persones amb discapacitat, és necessària la certificació del grau de menyscabament expedit pel ministeri

competent, segons la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

m. Justificants d'altres ajudes rebudes d'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers, o, en cas negatiu,

declaració jurada de no rebre cap altre tipus d'ajuda.

n. Declaració jurada de no tenir una relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al segon grau de

consanguinitat o afinitat inclosos (ascendents: avis del titular o del cònjuge - descendents: nebots i néts o del

cònjuge).

o. Declaració jurada de no gaudir de l'habitatge, per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.

p. Informe de l'assistent social de l'Ajuntament de Valls, si escau.

q. Declaració jurada en relació a les persones que viuen a l'habitatge.

r. No haver obtingut, les persones sol·licitants, les ajudes previstes en aquestes bases amb anterioritat.

s. Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

t. Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i envers la Seguretat Social.

u. Sol·licitud de transferència bancària per al cobrament de la subvenció degudament emplenada i signada per la

persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte.

La incorrecta justificació dels requisits establerts en les presents Bases és motiu de denegació de la sol·licitud, una

vegada requerit l'interessat /da en els termes establerts en les presents bases.

10. JUSTIfiCACI?"

La justificació es presentarà conjuntament amb la sol·licitud.

11. TRAMITACI?", RESOLUCI?" I ?'RGAN GESTOR

11.1. Termini i documentació

El termini per presentar les sol·licituds serà el que es fixi a la respectiva convocatòria. I la forma de justificació serà

amb l'aportació de la totalitat de la documentació relacionada a l'article 9 d'aquestes bases.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina Local de l'Habitatge de l'Ajuntament de Valls utilitzant l'imprès que es

facilitarà dins dels terminis que es fixin en els acords de convocatòria. Independentment de l'imprès normalitzat que

CIE: BOPT

es facilitarà, les persones sol·licitants hauran de presentar a l'Ajuntament les dades que se'ls demanin, relacionades

amb els requisits exigits per accedir als ajuts i amb els criteris de valoració per tal de concedir-los. 11.2. ?'rgan competent per resoldre i òrgan gestor

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és la Junta de

Govern Local.

La gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades, es farà des dels serveis

tècnics de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Valls.

A tal efecte es constituirà una comissió que valorarà les sol·licituds presentades i farà la proposta a la Junta de

Govern Local. La comissió estarà formada:

- 2 tècnics de la regidoria competent en matèria d'habitatge i joventut.

- regidor competent en matèria de Joventut.

11.3. Resolució del procediment

Transcorreguts tres mesos sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant

podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Les sol·licituds presentades seran informades en el termini màxim d'un mes, des de l'endemà de finalitzar el termini

de presentació de sol·licituds. En aquest termini s'haurà de redactar una proposta de concessió o denegació i

quantificació dels ajuts sol·licitats. Aquesta proposta s'elevarà a valoració de la Junta de Govern Local que atorgarà

o denegarà les subvencions sol·licitades.

12. NOTIfiCACI?" DE LES RESOLUCIONS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquesta subvenció, d'acord amb els articles 58 de la Llei

26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 59.6.b)

i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, es farà per mitjà de l'exposició de llistes al tauler d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge-

provalls.

13. VIGÈNCIA

Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions

administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei

general tributària.

L'Ajuntament de Valls iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament

de conformitat amb la legislació vigent.

14. PUBLICITAT

La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació al BOP de

Tarragona i al web municipal.

15. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen la normativa municipal general reguladora de les

subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que

s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i altra normativa concordant.

I així mateix, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.

298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre).

DISPOSICIONS fiNALS

Primera.- Es faculta a la Junta de Govern Local per interpretar aquestes bases i per a resoldre les qüestions que

no prevegin expressament. Igualment podrà la Junta de Govern Local en fer les convocatòries, sense necessitat

d'instar la modificació per part del ple d'aquestes bases, actualitzar anualment si s'escau els límits d'ingressos

autoritzats a les persones sol·licitants d'acord amb l'evolució de l'IPC l'import màxim dels preus de lloguer dels

habitatges i la quantia mínima i màxima dels ajuts individuals.

CIE: BOPT