Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'obres d'urbanització del c/ Riu Brugent. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00054

Ajuntament de Prades

ANUNCI

de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (23-2016).

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat

pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte de les obres d'urbanització del carrer Riu Brugent,

aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 28 d'octubre de 2016, es considera definitivament aprovat en no

haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d'informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 30 de desembre de 2016

L'alcaldessa, Lídia Bargas i Musoy

CIE: BOPT