Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació núm. 3 del pressupost de 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00052

Ajuntament de Prades

ANUNCI

de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 3 del pressupost de 2016 (21-2016)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació

de crèdit núm. 3 del pressupost general de l'exercici de 2016.

De conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a

comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas

de no presentar-se'n cap, es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 30 de desembre de 2016

L'alcaldessa, Lídia Bargas i Musoy

CIE: BOPT