Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'obres d'urbanització de la pl. dels Arbres. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00051

Ajuntament de Prades

ANUNCI

de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d'un projecte d'obra pública ordinària (18-2016).

Aprovat inicialment per resolució de l'Alcaldia de data 11 de novembre de 2016, el projecte d'obra pública ordinària

d'urbanització de la plaça dels Arbres, s'exposa al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de

la publicació d'aquest edicte al BOP, durant el qual es pot examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament en hores

d'oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagi presentat cap al·legació es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 11 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Lídia Bargas i Musoy

CIE: BOPT