Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules i licitació dels serveis de telecomunicacions de l'ajuntament. Procediment obert ordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00060

Ajuntament de Montblanc

ANUNCI SOBRE CONTRACTACI?" D'UN SERVEI

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc en la seva sessió de 30 de desembre de 2016 va aprovar

inicialment el plec de clàusules administratives particulars dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de

Montblanc, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposat.

D'acord amb l'article 277.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el TRLLMRLC, s'exposa al

públic per un termini de vint dies hàbils, perquè es puguin presentar possibles reclamacions.

Simultàniament, s'anuncia el procés públic, amb el benentès que en cas que es formulin reclamacions al Plec de

clàusules abans esmentat l'òrgan de contractació pot suspendre el procediment fins a la resolució d'aquestes.

1. Entitat adjudicadora:

a) Corporació: Ajuntament de Montblanc

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contractació dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Montblanc

b) Lloc d'execució: Montblanc

c) Termini d'execució: 16 anys

d) Lots dos:

Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa», que inclou:

1. El conjunt d'enllaços i serveis de veu fixa.

2. L'encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint associat a aquests enllaços.

3. Accés centralitzat a Internet

4. Registre i encaminament d'IP públiques fixes

5. Serveis distribuïts de connexió a internet

Lot 2. Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils inclou, d'una manera específica:

6. L'encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint de veu i dades del parc de terminals.

7. L'encaminament i gestió del trànsit fix-mòbil generat per les extensions de veu fixa del lot 1.

8. L'encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint de dades.

9. L'enllaç amb el servidor de missatges d'SMS i MMS de l'operador.

Els serveis de mobilitat corporativa.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació

4. Valor estimat del contracte

Lot 1: «Serveis VEU fiXA I DADES»: 64.738,04 EUR

Lot 2: «Serveis VEU I DADES M?'BILS»: 64.373,60 EUR

Per calcular el valor estimat del contracte s'ha pres com a base la despesa de l'any 2016, multiplicada pels dos anys

de durada inicial del contracte i les possibles pròrrogues.

5. Pressupost base de la licitació: El pressupost màxim de licitació pels vint-i-quatre mesos de durada inicial del

contracte per al lot 1 resta fixat en 32369,02 EUR, que amb 6797,49 EUR corresponents al 21% d'IVA fan un total de

39166,51 EUR, i per al contracte per al lot 2 resta fixat en 32186,80 EUR, que amb 6759,23 EUR corresponents al 21% d'IVA

fan un total de 38946,03 EUR.

CIE: BOPT

6. Garanties:

La definitiva serà del 5% de l'import d'adjudicació (exclòs IVA) 7. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Montblanc

b) Domicili: Plaça Major, 1

c) Localitat i codi postal: 43400 Montblanc

d) Telèfon 977 86 00 09

8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Quinze dies naturals posteriors a la publicació d'aquest anunci en el B.O.P. T.

b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla el plec de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 7

9. Altres informacions.

L'acord pel qual s'aprova aquest expedient de contractació i es disposa l'obertura del procediment d'adjudicació, és

definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar, potestativament recurs de reposició davant la Junta de

Govern en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de publicació d'aquest anunci, o directament, recurs

contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptats també

des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

10. Despeses d'anuncis.

Les despeses d'anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a la Disposició addicional

novena, punt 2, del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'alcalde, Josep Andreu i Domingo

Montblanc, 2 de gener de 2017

CIE: BOPT