Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla de polítiques de joventut. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00008

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

ANUNCI

El Ple d'aquest Ajuntament en sessió de data 22 de desembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment el Pla de

polítiques de Joventut del municipi de Sant Carles de la Ràpita.

S'obre un termini d'informació pública de trenta dies hàbils, comptador des de l'endemà de la darrera publicació

del present anunci al BOPT, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions i suggeriments, a la Secretaria de

l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, on també es troba de manifest l'expedient corresponent. Aquest

mateix anunci es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al tauler d'anuncis de la seu electrònica del web

municipal https://seu.larapita.cat/ on es podrà consultar el text de les bases.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Pla esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior,

llevat de la seva publicació, tal com disposen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sant Carles de la Ràpita, 29 de desembre de 2016

Josep Caparrós i García, alcalde

CIE: BOPT