Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball per a cobrir vacants de personal. Bases. Concurs. Caràcter laboral temporal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00028

Ajuntament de Móra d'Ebre

Anunci sobre l'aprovació de bases

La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 d'octubre de 2016, ha acordat aprovar inicialment les Bases que

han de regir els processos selectius per a la creació d'una borsa de treball.

Aquest acord s'ha exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils (BOPT núm. 217, de 15 de novembre), durant

el qual no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa ha esdevingut definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou

acord en aquest sentit, en virtut de l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es transcriu tot seguit el text íntegre de les bases:

"BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA CREACI?" D'UNA

BORSA DE TREBALL PER DONAR COBERTURA A LES VACANTS I/O NECESSITATS DE PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

Base 1.- Exposició de Motius i objecte.

L'objecte d'aquestes bases és l'establiment de les normes que han de regir la convocatòria i procediments de

selecció, pel sistema de concurs, per a la creació d'una borsa de treball que servirá per cobrir les vacants i/o les

necessitats de personal motivades per: la situació de vacant temporal, per la necessitat de substituir de manera

transitòria al titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies anàlegs, per

a l'execució de programes o projectes de caràcter temporal o per a l'excés o acumulació de tasques; mitjançant

personal laboral temporal sota les modalitats d'interinitat, obra o servei determinat, eventual per excés de feïna i de

relleu, dins els àmbits següents:

Actuació: Arranjament, neteja i manteniment de zones verdes i arbrat del terme municipal.

Llocs: Oficials 1a, 2a i 3a jardiners i peons

Sistema de selecció; concurs lliure.

Actuació: Neteja, arranjament, caracterització i manteniment de zones mediambientals i camins del terme municipal.

Llocs: Peons

Sistema de selecció; concurs lliure.

Actuació: Reparació i manteniment d'espais i serveis públics.

Llocs: Oficials de 1a, 2a i 3a construcció, pintura, electricitat i peons

Sistema de selecció; concurs lliure.

Actuació: Suport als serveis administratius, en períodes puntuals de vacances, baixes IT, etc.

Llocs: Auxiliars administratius, administratius i tècnics

Sistema de selecció; concurs lliure.

Actuació: Suport al servei de neteja d'edificis, en períodes puntuals de vacances, baixes IT, etc.

Llocs: Peons

Sistema de selecció; concurs lliure.

Actuació: Control i vigilància exposicions i edificis i locals municipals.

Llocs: Conserges/Bedels, Guies turístics i d'exposicions.

Sistema de selecció; concurs lliure.

A cada oferta d'ocupació es contemplarà l'actuació que es durà a terme així com els llocs de treball a cobrir.

La durada dels contractes serà la indispensable per cobrir el servei en cada cas, i com a màxim de 3 mesos,

prorrogables si s'escau. La retribució mensual serà l'establerta per a cada categoria en el conveni col·lectiu de

l'ajuntament.

Base 2.- Requisits

Els requisits dels aspirants per poder ser admesos a la selecció són:

1) Estar inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya en situació

d'atur en recerca de feina o bé com a millora d'ocupació, com a mínim des de la data fixada per la presentació de

CIE: BOPT

la documentació fins el dia de contractació.

2) Estar empadronat a Móra d'Ebre 3) Estar inscrits a la borsa de treball municipal.

4) Edat mínima de 18 anys.

5) Estar en possessió de la titulació exigida per a cadascun dels llocs de treballs oferts, d'acord amb els requisits

específics que es detallen en el corresponent annex d'aquestes bases.

6) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de cada lloc de treball

ofert i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies

dels llocs a proveir.

Col·lectius que es prioritzen en la selecció. Es considera prioritària la participació en les convocatòries de les

persones en situació de desocupació amb les següents característiques:

- Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social.

- Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) o bé com millora d'ocupació.

- Joves menors de 30 anys

Base 3.- Sol·licituds

Per participar en el procés de selecció, caldrà la inscripció a l'oferta corresponent a través de la Borsa de Treball de

l'ajuntament, aportant la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Currículum de la persona interessada, juntament amb fotocòpia dels documents acreditatius.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de fer-se pública l'oferta

d'ocupació a la Borsa de Treball.

Base 4.- Admissió i Selecció

L'òrgan de selecció serà nomenat pel President i es constituirà per valorar el procés selectiu per a cada convocatòria:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan municipal constituït, convocarà si s'escau, a totes

les persones que compleixin els requisits de la convocatòria a una sessió informativa on s'explicaran les condicions

dels llocs de treball de la convocatòria. La manca de documentació justificativa dels requisits serà motiu d'exclusió

del procés selectiu per aquesta convocatòria.

A la sessió informativa es podrà sol·licitar als aspirants la necessitat d'aportar documentació addicional que acrediti

la seva situació socioeconòmica i familiar.

Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran al tauler

d'anuncis de l'ajuntament.

La selecció s'efectuarà mitjançant una fase de concurs amb prova pràctica si així ho determina la convocatòria

específica i una entrevista personal si s'escau.

1.- Entrevista personal: Les persones aspirants podran ser convocades a una entrevista personal. Aquesta entrevista

consistirà en mantenir un diàleg on es podrà posar de manifest les qualitats i idoneïtat amb relació a les funcions

del lloc de treball, la seva experiència professional, coneixements i altres competències professionals per al lloc de

treball, així com altres aspectes que no es poden valorar en la fase de concurs. fins a 5 punts.

2.- Fase de concurs: es valoraran els elements que tot seguit es detallen:

a) Experiència professional en el sector de cada convocatòria:

- Experiència inferior a 1 any: 1 punt

- Experiència entre 1 i 2 anys: 2 punts

- Experiència entre 2 i 10 anys: 3 punts

- Més de 10 anys d'experiència: 4 punts

b) Titulacions acadèmiques superiors a les exigides com a requisit a la convocatòria i cursos de formació i

perfeccionament relacionats amb el lloc de treball a cobrir, siguin reglats o no, fins un màxim de 5 punts, segons

el barem següent:

b.1) Titulacions

EGB, ESO 0,25 punts

BUP, FP2 o equivalent 0,50 punts

Diplomatura o equivalent 0,75 punts

Llicenciatura o equivalent 1 punt

b.2 ) Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el perfil professional a desenvolupar es valoraran

d'acord als paràmetres següents:

D'una durada fins a 20 hores: 0,10 punts per cadascun

D'una durada fins a 40 hores: 0,20 punts per cadascun

D'una durada fins a 60 hores: 0,30 punts per cadascun

CIE: BOPT

D'una durada superior a 60 hores: 0,40 punts per cadascun

En el cas que no quedi acreditat el nombre d'hores de durada es puntuarà el mínim de punts. c) Temps de situació d'atur

- De 10 dies a 6 mesos: 1 punt

- De 6 mesos a 1 any: 2 punts

- D'1 a 3 anys: 3 punts

- Més de 3 anys: 4 punts

No es tindran en compte els períodes de contractació esporàdics que de forma acumulada no superin els 30 dies

en sis mesos.

d) Risc social: Col·lectius preferents:

- Majors 55 anys: 1 punt

- Víctima de violència de gènere: 1 punt

- Menors 30 anys: 1 punt

- Persones no perceptores de cap prestació: 1 punt

e) Treballs per l'administració

- Inferior a 1 any: 1 punt

- Entre 1 i 2 anys: 2 punts

- Entre 2 i 10 anys: 4 punts

- Més de 10 anys: 5 punts

f) Altres elements objecte de valoració

- Permisos de conduir relacionats amb el lloc de treball: fins a 3 punts

- Temps d'empadronament a Móra d'Ebre: fins a 2 punts

- Treballs per l'ajuntament de Móra d'Ebre: fins a 3 punts

No es valorarà cap mèrit ni element valorable que no estigui degudament acreditat.

3. Prova pràctica L'òrgan de selecció valorarà l'adequació d'efectuar una prova pràctica, que podrà ser escrita en

funció del tipus de lloc, relacionada amb els tasques a desenvolupar per valorar els coneixements i competències

dels candidats/es en relació al lloc de treball pel quan opten. fins a 5 punts. L'òrgan de selecció determinarà la

puntuació mínima per passar a la següent fase.

De la relació de seleccionats i no seleccionats, se'n donarà la publicitat escaient , tal com s'estableix a la legislació.

Base 6.- Altres dades de la convocatòria

a) Les presents bases es publicaran als taulells d'anuncis municipal, a la pàgina web de l'ajuntament i al Butlletí

Oficial de la Província de Tarragona.

b) Les persones seleccionades seran contractades com a personal laboral temporal per l'ajuntament de Móra

d'Ebre, pel període adscrit a cada lloc de treball i amb el període de prova permès per la normativa laboral vigent.

c) L'òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per

al bon ordre del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases. La convocatòria, l'aprovació

d'aquestes bases i tos els actes administratius que se'n derivin es podran impugnar per les persones interessades

en els casos i la forma que estableix la Llei de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment

administratiu comú.

d) Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són

necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la

normativa vigent i, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter

personal"

Móra d'Ebre, 2 de gener de 2017

Joan Piñol Mora, alcalde de Móra d'Ebre

CIE: BOPT