Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte d'arranjament d'un tram de la xarxa d'aigua potable del c/ Sant Jordi. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00019

Ajuntament de Flix

Edicte/Anunci: 041/2016

Anunci de l'Ajuntament de Flix d'exposició pública d'un projecte d'obres.

Mitjançant acord de Junta de Govern de 15 de desembre de 2016, aquest Ajuntament va aprovar, amb caràcter

inicial el següent projecte: "Arranjament d'un tram de la xarxa d'aigua potable del carrer Sant Jordi", redactat per

l'arquitecte tècnic Diego Ramirez Macías, amb un pressupost d'execució per contracta de 29.153,74 IVA inclòs.

De conformitat amb l'establert en els articles 235.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i, 37.1.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels

ens locals, es sotmet l'esmentat projecte, a informació pública, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Trenta dies hàbils a partir del següent al de la última publicació

d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o, en el Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya.

b) Horari: de 9:00 a 14 hores.

c) Oficina de presentació: Registre General.

d) ?'rgan davant el qual es reclama: Alcaldia.

Flix, 27 de desembre de 2016

L'alcalde-president, Marc Mur Bagés

CIE: BOPT