Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Memòria formació de guals al c/ Banys. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00002

Ajuntament de l'Ampolla

Edicte 16-63

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2016, va aprovar inicialment el la Memòria

valorada, redactada pel tècnic municipal, "Formació de guals al carrer Banys", amb un pressupost de contracta de

1.904,69 EUR, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies d'acord amb el que disposa l'article 37 del ROAS

durant els quals es podran examinar i formular les al·legacions que es considerin adients, transcorregut aquest

termini, si no se'n presenta cap, l'acord serà definitiu.

L'Ampolla, 30 de desembre de 2016

Signat,

L'alcalde, Francesc Arasa Pascual

CIE: BOPT