Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Canet de Mar
El Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió de data 29 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Canet de Mar.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats es poden consultar a l'Àrea de Secretaria tots els dies feiners, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC, al Punt-Avui, al tauler d'anuncis de la corporació i al web municipal.

El text d'aquesta ordenança és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 1 d'agost de 2016, a excepció de l'annex relatiu al procediment de les autoritzacions de venda no sedentària.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar davant l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Canet de Mar, 30 de setembre de 2016

 

Blanca Arbell Brugarola

Alcaldessa