Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre ressenya de la públicació al BOP del Reglament de la mesa de la valoració d'emergències econòmiques i socials en l'àmbit de habitatge
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Badalona


En data 28 de juny de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment El Reglament de la Mesa de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials en l'àmbit de l'habitatge de Badalona. Havent transcorregut el termini d'informació pública i no havent-se presentat al.legacions s'entén aprovada definitivament.

El text íntegre de la modificació s'ha publicat al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de setembre de 2016.

 

Badalona, 30 de setembre de 2016

 

(Resolució, de 8.7.2016)

Remedios Hijano Cruzado

Secretària accidental