Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. G2024-2016-20)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
30/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Agència de Residus de Catalunya
--1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Agència de Residus de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament d'Administració.

c) Número d'expedient: G2024-2016-20.

 --2 Objecte del contracte

a) Descripció: Contractació del servei de manteniment correctiu, evolutiu i suport tècnic de la plataforma d'integració de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2017.

b) Divisió per lots: no.

c) Codi CPA: 62.01.11.

d) Termini d'execució: des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2017, amb possibilitat de pròrroga d'acord amb el TRLCSP.

 

--3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

 

--4 Preu del contracte

a) Pressupost màxim de licitació: 60.000,00 euros (IVA exclòs)

b) Valor estimat del contracte: 120.000,00 euros (IVA exclòs).

 

--5 Garanties

a) Provisional: no s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA no inclòs.

 

--6 Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Agència de Residus de Catalunya, C. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona, telèfon 93.567.33.00, telefax: 93.567.33.05, al Perfil del contractant: www.arc.cat/perfildecontractant, i a l'adreça electrònica: contractacio.arc.tes@gencat.cat.

b) Data límit obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

 

--7 Requisits específics del contractista

a) Classificació: Grup V; Subgrup 5; Categoria 5 o D.

b) Altres requisits: veure plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.

 

--8 Presentació d'ofertes

a) Data límit presentació: a les 14 hores del dia 2 de novembre de 2016.

b) Documentació que cal presentar: la requerida al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.

c) Lloc de presentació: a la seu de l'Agència de Residus de Catalunya, ubicada a, carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.

d) Admissió de variants: no.

 

--9 Obertura de la documentació acreditativa dels criteris no ponderables objectivament:

a) Lloc: A la seu de l'Agència de Residus de Catalunya, ubicada a, Carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.

b) Data i hora: a les 12:00 hores del dia 10 de novembre de 2016.

 

--10 Obertura de la documentació acreditativa dels criteris ponderables objectivament:

a) Lloc: A la seu de l'Agència de Residus de Catalunya, ubicada a, carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona.

b) Data i hora: es publicarà al taulell d'avisos del Perfil del Contractant de l'Agència de Residus de Catalunya.

 

--11 Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques.

1.- Oferta econòmica: 60%

2.- Abast i característiques tècniques de la solució: 25%.

3.- Valoració de l'organigrama i perfils adscrits al projecte: 10%.

4.- Metodologia i mesures de qualitat emprades: 5%.

 

--12 Despeses de l'anunci: a càrrec de l'adjudicatari

 

--13 Els plecs d'aquesta licitació, es poden obtenir en el perfil del contractant: www.arc.cat/perfildecontractant

 

Barcelona, 30 de setembre de 2016

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director de l'Agència de Residus de Catalunya