Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre fusió de dues entitats
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
30/06/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Montepío de Conductors Sant Cristòfol de Girona i Província, MPS a Prima Fixa
En compliment del que disposen els articles 9.4.1.c) del Decret 279/2003, de 4 de novembre, de desplegament de determinats aspectes de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, 314 -1, apartat 5, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i 110 del Real decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, es fa públic que les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA, ("Montepio Girona") i MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA GERMANS SÀBAT ("Germans Sàbat") , que van tenir lloc els dies 20 i 18 de juny de 2016, respectivament, van aprovar la fusió per absorció de Germans Sàbat, com entitat absorbida, per Montepio Girona, com a entitat absorbent, amb la dissolució sense liquidació de l'entitat absorbida i la transmissió del seu patrimoni en bloc a l'entitat absorbent com successora universal, que adquirirà per successió universal tots els seus drets i obligacions. L'acord de fusió va ser adoptat en els termes establerts en el Projecte de fusió per absorció subscrit per les Juntes Directives de les dues mutualitats en data 7 d'abril de 2016, degudament dipositat en el Registre Mercantil de Girona en data 29 d'abril de 2016, i havent-se publicat aquest dipòsit mitjançant anunci publicat en el BORME en data 10 de maig del 2016.

D'acord amb els articles 314-1, apartats 5 i 6, de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, i 43 i 44 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, es fa constar el dret que tenen els mutualistes i els creditors de les referides Mutualitats d'obtenir el text íntegre dels acords de fusió, com també el dret d'oposició que, durant el termini d'un mes, correspon als creditors de cadascuna de les referides mutualitats.

Es fa constar que els contractes d'assegurança dels mutualistes es respectaran en tot cas, sense perjudici de l'eventual modificació que, si escau, les parts afectades pactin lliurement i expressament. No obstant això, d'acord amb el que determina l'article 27.3 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, es fa constar el dret dels mutualistes de Germans Sàbat, com a entitat absorbida, de causar baixa en la Mutualitat i que se'ls reemborsi la part de quota no consumida, sense perjudici dels altres drets que els corresponguin en cas de baixa voluntària.

La fusió acordada resta condicionada, amb caràcter suspensiu a: (i) l'obtenció de la preceptiva autorització de la DG. De Política Financera, Assegurances i Tresor, i (ii) l'aprovació per part de les autoritats de defensa de la competència, si s'escau.

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 9.4.1.c) del Decret 279/2003, s'informa als mutualistes dissidents i els no assistents a les referides Assemblees del seu dret d'adherir-se a l'acord de fusió en el termini d'un mes.

 

Girona, ¿¿30 de juny de 2016

 

Jordi Lapiedra i Andrés

President del Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Girona i Província, MPS a prima fixa


 

Victoriano Moreno Morales

President de la President de la Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Germans Sàbat