Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre bases específiques de les subvencions per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
30/12/2016
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Igualada
Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de data 21 de desembre de 2016 apareixen publicades les Bases específiques de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aprovades inicialment pel Ple de l'Ajuntament d'Igualada, en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2016 i que, així mateix, han estat exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Igualada i al tauler d'edictes de la seu electrònica d'aquest Ajuntament en data 12 de desembre i 7 de desembre 2016, respectivament, a fi que en el termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà hàbil d'aquesta publicació les persones interessades puguin examinar l'expedient al Departament d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament d'Igualada (carrer de Trinitat, 12) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

 

Igualada, 30 de desembre de 2016

 

Marc Castells i Berzosa

Alcalde